تب و تاب این روزهای دلار

 |  نوشته شده توسط : یدالله اسلامی

نبض جامعه با بازار غیر رسمی دلار دچار تپش می شود .  مهم میزان مبادلات وخرید وفروش نیست  مهم نسبتی است که این افزایش در زندگی روزمره مردم بازی می کند . تحلیل های بسیار از همه سو آرامش روانی را ازمردم می گیرد وپراکندگی داده ها واطلاعات وپیش بینی ها ؛بستر ناامنی روانی را فراهم تر می سازد . اینکه چرا به چنین موقعیتی رسیده ایم  برکسی چندان پوشیده نیست ولی اینکه چرا نمی شود این سرکشی دلاررا مهار کرد  شاید پوشیده مانده باشد ونیاز به واکاوی دقیق تر وجدی تر دارد .

درچنین تنگنا وبحرانی بایست دست به دامان  کارشناسان زبده وتوانایی شد که به مدد دانش وتجربه می توانند به تدوین راه کارهای مناسب تر برای برون رفت ازاین دشواری ها مدد رسانیده وراه های اجرایی مناسبی را به دست اندرکاران اداره کشور عرضه کنند .

درروزهای گذشته گروهی از اقتصاد دانان  راه هایی را پیشنهاد دادند وگویا بناست در روزهای آینده نیز به ترسیم راه های برون رفت از شرایط کنونی همت گمارند ولی تنها نگاشتن ونوشتن ولی دیده وشنیده نشدن  کارگشا نیست ونخواهد بود .

خانه تکانی وهماهنگی تیم اقتصادی دولت مهم ترین نیاز این روزها ست  هرچند که جز تغییر ریاست بانک مرکزی  وبرکناری وزیر اقتصاد توسط مجلس  برنامه ای منسجم وهماهنگ ارائه نشده است .

ولی انچه مهم است میدان داری سیاست در پهنه اقتصاد کنونی کشور است وبدون ترسیم درست وبرنامه ای راهبردی  درسپهر سیاسی کشور وراه کار مناسب درسیاست بین المللی ومنظقه ای نمی توان چشم انداز روشنی را دراقتصاد  ترسیم کرد

درشرایطی چنین سخت ودشوار بایست دست به دامان همه کارشناسان شد ومحفلی از همه توانمندان کشور آراست وان گاه  برنامه ای برای هماهنگی وهمراهی همه گروه های فکری وجریان های سیاسی تدوین کرد وتغییرات معنادار درسیاست های داخلی وخارجی ونوع رابطه حاکمیت بامردم ساری وجاری نمود که اعتماد مردم به برنامه های پیشنهادی افزون وامید انها به اینده بهبود یابد .آن گاه می توان به گذر کم هزینه تر از این گردنه بحرانی امید پیدا کرد .

به اشتراک بگذارید :مطالب مرتبط >