خانه بهادر ملک بردسیر در آستانه نابودی

 |  نوشته شده توسط :

هفدهمین قسمت از پادکست کرمان نو به موضوع مرمت خانه تاریخی بهادر ملک بردسیر اختصاص دارد.

خانـه تاریخـی بهـادر ُملـک بردسـیر کـه ایـن روزهـا گـرد بـی‌توجهـی بـر دیواره‌های آن پاشـیده شده و از مکانی بـا قابلیت گردشـگری به مکانـی اداری تبدیـل شـده، در انتظـار واگـذاری بـه بخـش خصوصـی بـرای تبدیـل بـه مکانـی بـا کاربـری گردشـگری اسـت.

این درحالی اسـت که فرماندار بردسیر ایـن خانـه را نیازمنـد شـدید ترمیـم می‌دانـد امـا معـاون سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان منکـر ایـن قضیـه می‌شـود و می‌گویـد مرمـت آن در سـال‌های گذشـته انجام شده است.

این شماره از پادکست کرمان نو با همکاری این گروه از خبرنگاران کرمان نو آماده شده است :

سروش

به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مطالب مرتبط >

سایر خبر ها