گردوغبار و طوفان شن در ریگان و شهداد| ادارات تعطیل شدند

گردوغبار، ادارات شهرستان ریگان و طوفان شن شهر شهداد در استان کرمان را تعطیل کرد.