دستگیری قاتل فراری پس از سه ماه

فردی که سه ماه پیش با شلیک گلوله منجر به قتل یک نفر در جیرفت شده بود، دستگیر شذ.