احتمال برگشت اعتبارات استان| استاندار: ظلم به کرمان است

نگرانی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در خصوص جذب نشدن اسناد خزانه استان درحالیست که گفته می‌شود اعتبارات تبصره‌ی ۱۹ در سال گذشته و امسال وصول نشده است.