مرور برچسب

برتری استان کرمان در بهار 96 در جذب گردشگر نسبت به استان یزد

کرمان با رتبه ۱۵ در بهار ۹۶ یزد را پشت سر گذاشت

جمعیت آماری این گزارش‌های مرکز آمار، شامل تمام خانوارهای معمولی ساكن در منـاطق شـهری و روسـتايی كشـور در فصـل بهـار سـال 1396 اسـت. خانوارهای معمولی غير ساكن، گروهی و موسسه‌ای در اين…
ادامه مطلب ...