مرور برچسب

بیکاری کرمان در سال 96

نرخ بیکاری کرمان در سال ۹۶: ۱۱.۵ درصد| سیزدهمین استان از نظر بیشترین نرخ بیکاری

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 96 نرخ بیکاری در استان کرمان 11.5 درصد اعلام شده است. کرمان اگرچه از میانگین نرخ بیکاری در کشور که 12.1 درصد اعلام شده نرخ بیکاری کمتری دارد اما 12…
ادامه مطلب ...