مرور برچسب

حق الناس

گزارش ویژه| نقش وزارت اطلاعات در حفظ و صیانت از حق‌الناس

مقدمه: در همه دنیا، متصدیان حکومت و کارگزاران آن در پرتو چارچوب‌های موردقبول نظام خود انتخاب می‌گردند و در این مسیر، افراد زیادی نیز از دست‌یابی به مناصب و موقعیت‌ها، به خاطر نداشتن…
ادامه مطلب ...