مرور برچسب

علی مصطفوی

نمایندگان مردم هم می گویند: [#بلیت_را_ارزان_کنید]

روزنامه «پیام ما» در شماره امروز خود به بیان این واکنشها پرداخته و از قول نماینده شهربابک نوشته: «دررابطـه بـا موضوع قیمت بلیت هواپیمایـی ماهـان پنجشـنبه گذشـته در هواپیمـا بـا برخـی…
ادامه مطلب ...