مرور برچسب

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

کرمان الگوی نمونه کشاورزی در ایران

مجید سلطانی نژاد بیان کرد در حال حاضر در زمینه راه اندازی سیستم های نوین آبیاری، ۳۴ میلیارد تومان اختصاص داده شده و کشاورزان می توانند با توجه به میزان فعالیتشان از این اعتبار استفاده…
ادامه مطلب ...