مرور برچسب

منطقه 2

مرفه‌نشینان شهر کرمان؛ فقیر در فضای سبز

براساس تحقیقی که توسط یک کارشناس علوم اجتماعی انجام‌شده نشان می‌دهد که ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع ﺷﻬﺮی (فضای سبز شهری) ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ از جنبه‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ برخوردار است. ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ…
ادامه مطلب ...