مرور برچسب

کتاب، عشایر استان کرمان، فرش کرمان

جلد دوم کتاب دایره‌المعارف دستبافته‌های استان کرمان منتشر شد

بیشترین اطلاعات این کتاب ماحصل تجربه و دانش بافندگان، خبرگان، تجار و تولیدکنندگان فرش و گلیم استان کرمان به‌خصوص مناطق بردسیر و شهر بابک است. کتاب «دایرة المعارف دستبافته عشایری و…
ادامه مطلب ...