تسهیلات گره‌گشای بانکی

عبدالرضا سلطانی‌نژاد

 🔹 تسهیلات وام بــا بهــره بــالای ۲۰ درصـد قبـل از آنکـه گره‌گشـا بـه حـال وام‌گیرنـده باشـد بیشـتر بـه غـرق شـدن آ ن در گرداب مشکلات اقتصـادی منجـر خواهـد شـد.

کسـی کـه از فـرط تشنگی و گرسنگی تقاضــای نــان و آب دارد مــا نبایــد از تشنگی و گرسنگی آن سوء اسـتفاده کنیـم و بگوییـم حـالا کـه شـما مشـکل داریـد این یـک لیوان آب و یـک عدد قرص نان متعلق بــه شـما، امــا در عـوض بایسـتی پایـان هـر مـاه یـا سـال بیســت برابــر و صدبرابــر جبــران کنیــد و اگـر جبـران نکردیـد طبـق قـرارداد فـی مابیــن چندیــن برابــر جریمــه خواهیــد شــد.

🔹ایــن رویــه و رویکــرد نــه بــا معیارهـای شرعی مطابقــت دارد نــه بـا منطق قانون و اجحافی اســت مســلم و برجســته درحق مردم کــه بــا روح عدالــت و انصــاف مغایـرت دارد چـرا کـه هیـچ انسـانی نباید از ضعـف هـم نـوع خـود سـوء اسـتفاده و بهـره بـرداری نمایـد.

 ☆در اکثـر قراردادهای تنظیمی بانک عامل و سرمایه گــذار هــم درســود شریک هســتند و هــم درضــرر و زیــان‌، اما اگر ســرمایه‌گــذار بنــا بــه دلایــل موجــه ورشکست و یا به عناوین مختلـف در فعالیـت اقتصــادی خود بــا چالــش مواجه شود‌، بانــک از مفــاد قــرارداد عــدول مــی‌کند و تا ریال آخر بــا فرمول‌هـای عجیــب و غریــب و محاســبه‌هــای نجومــی خــون طــرف قــرارداد رابــه شیشــه مــی‌کننــد.

 ♧اصــل تســهیلات بمانــد‌، بهــره‌ ۲۰ درصــد بمانــد، ســود در سررســید بمانــد‌، سـود پـس از سررسـید بمانـد‌، جرایـم شـش درصـد بمانــد و هــر ســال غیــر از مــوارد مذکــور چندیــن درصـد دیگـر هـم بـه دایـره‌ مطالبـات خـود تحـت عنــوان اصطلاحــات ثقیــل نوظهــور بــر پرونــده‌ قطـور معوقـات‌، جرایـم و سـایر مـی‌افزاینـد واز وام زده‌ بخــت برگشــته مطالبــه مــی‌نماینــد.

♧ ای کاش ارگان و نهـاد خاصـی در ایـران شـکل مـی‌گرفـت تـا از افــراد وام زده همچون خلق زلزلــه زده‌، ســیل زده‌، ســرما زده و طوفان زده حمایــت مــی‌کــرد.

🔹از آنجایــی کــه غالبا اشــخاص وام گیرنــده نســبت بــه مفــاد و محتــوای قــرار داد، اطلاعــات کافــی و وافــی حقوقــی ندارنــد کمتــر اتفــاق مــی‌افتــد در کارزار عملیات قانونی راهی بــه جایی ببرنــد.

☆ امــا وکلاء مبـرز مـی‌توانند در کـش و قـوس محاکـم عمومـی بـه نفـع وام گیرنـده و مـوکل خـود اسـتیفای حـق نمایند ضمـن اینکـه بانکهـای دولتـی، خصوصی و موسسـات اعتبــاری درقالــب یــک بنــگاه اقتصادی نقش یک دلال پنهــان و بــی رحــم را انجــام مــی‌دهنــد نــه بانکــداری اســلامی.

 🔹بــه جــای اینکــه تســهیلات در خدمـت تولیدکننده و اشـتغال قـرار گیرد با زدو بندهای سیاسی، حزبــی، گروهــی پــول مملکــت در عرصــه‌هــای دیگــر بلوکــه یــا ســرمایه گــذاری مــی‌شــود بــا ایــن اوصــاف توزیــع ناعادلانــه تسهیلات منجر بــه رکــود، تــورم‌، بیــکاری و عــدم رونــق اقتصــادی در جامعـه مـی‌شـود بنابرایـن تزریـق کـردن نقدینگی بـدون ضابطـه آثـار و عواقـب خـاص خـود را در پـی دارد و دولتهـا هـم در بـروز مشـکلات بانکـی دخیـل مــی‌باشــند، بخشــنامه‌هــای ضربتی بــرای ارایه تسـهیلات دسـتوری مثـال بـارزی اسـت کـه همـگان واقـف بـه ایـن موضـوع هسـتند و از طرفـی بـه جـای اینکـه دولـت اساسـا دنبـال درمـان ریشـه ای باشـد، هــر کجا کــه بــه مشــکل برمــی خــورد از بانکهــا اســتفاده مــی‌کند لذا بــا تجویــز مسکن های مقطعـی بـه بهبـودی کامـل نخواهیـم رسـید ضمـن اینکـه دربلندمـدت بـا عـوارض و آسـیبهای بیشـتری مواجـه خواهیـم بـود و کار سـخت تـر و هزینـه هـای بیشــتری بایــد بپردازیــم.

🔹در ایــن ســالها مراجــع عظــام و کارشناســان دلســوز و متخصــص اقتصــادی بارهــا و بارهــا نســبت بــه ربـوی بـودن ســاختار و عملکـرد بانکهـا هشــدارهای متعددی را داده اند امــا آنچه البتـه بــه جایی نرسد فریــاد اســت متاســفانه هنــوز در سیستم بانکــداری مــا اصلاحات کلیــدی و اصولی صورت نپذیرفتـه اسـت مضـاف اینکـه در کشـورهای توسـعه یافتـه و درحـال توسـعه بهـره‌ بانکـی یـک درصـد و دو درصـد مـی‌باشـد و در مـواردی بـرای حمایـت از چرخـه‌ تولیـد، رونـق اقتصـادی، تحـرک کسـب و کار، اشــتغال و کاهــش بیــکاری تســهیلات منفــی یـک درصـد و دو درصـد بـا تخصیـص مشـوق هایـی بــرای افــراد کارآفریــن و تولیــد کننــده پیــش بینــی شــده اســت.

☆امیداسـت هـر چـه زودتـر شـاهد تحـولات و اصلاحات بنیادیـن درسیسـتم بانکـی کشـور عزیزمان باشـیم.

نظرات بسته شده است.