قانون تغارنیوز

یاسر سیستانی نژاد

علی مطهری گفت:«صدا و سیما بدون قانون اداره می شود!»

تغار؛ دستی به ستون فقراتش گرفت و آن را خلاف عقربه های ساعت حرکت داد. مخاطب خاص گردنش را به چپ و راست چرخاند. تغارناز روی شکمش ضرب گرفته بود.

-امشب شب مهتابه، عزیزم رو می خوام. عزیزم اگر خوابه…

تغار دست از ستون فقراتش برداشت. روی زمین ولو شد و خرّ و پفش به هوا رفت. مخاطب خاص؛ دستش را روی قلبش گذاشت و گردن کشید و خواند:

-اِ وا تغار جون پاشو!

قلب من خرابه پاشو!تغار دوباره بلند شد.

-ها جستم و واجستم.

طنزیماتچی هراسان پا به صحن تغارنیوز گذاشت.

-این جا چه خبره؟

مخاطب خاص دستمال صورتی اش را توی هوا چرخاند.

-سلامتی، سلامتی، همه خوبیم و شادیم…

طنزیماتچی ستون فقرات تغار را توی بغل گرفت.

-چه خبره این جا؟ تغار؛ به جرم زیر پا گذاشتن

قوانین از مقام تحلیلگری برکنارت می کنم.

-قربان، فعلاً ستون فقرات رو ول کن. بعداً راجع به قانون صحبت می کنیم.

تغارناز؛ دست های مخاطب خاص را گرفت و سر پنجه بلند شد. مخاطب خاص نیم دوری زد. طنزماتچی تغار را بالای سر برد.

-اگر دست از این شلوغ بازی ها بر ندارین، می زنم می شکنمت…

تغارنیوز به یکباره ساکت شد. تغارناز دست هایش را روی سینه گذاشت و گوشه دیوار ایستاد. مخاطب خاص؛ دستمال صورتی رنگ را دور گردنش انداخت. موهایش را زیر شال پنهان کرد و گفت:

-حالا چرا این قدر عصبانی جناب طنزیماتچی؟

-چرا عصبانی نباشم؟ شما همه قوانین رو زیر پا گذاشتین.

-کدوم قانون؟ تغارجون گفت از امروز به بعد هیچ قانونی وجود نداره.

-تغار گفت؟ طبق چه معیاری؟

تغار نفس نفس زنان گفت:

-قربان شما من رو روی زمین بگذارین. من براتون توضیح میدم.

طنزیماتچی؛ تغار را روی زمین گذاشت. تغارناز خودش را به تغار رساند و بازویش را گرفت. تغار؛ گلویی صاف کرد و گفت:

-قربان، علی مطهری، نایب رییس مجلس گفته که صدا و سیما بدون قانون اداره میشه.

-خُب بشه! به ما چه؟

-به ما چه؟ ما که از صدا و سیما عریض و طویل تر نیستیم. وقتی اونجا بدون قانون اداره بشه. این جا هم می تونه بی قانون باشه.

-یعنی تو این قدر از مرحله پرتی؟ تو نمی دونی که تغارنیوز با صدا و سیما خیلی فرق داره؟ هنوز نفهمیدی که ما اگر اشتباهی ولو سهوی هم انجام بدیم چوب در تغارمان می کنن؟ تو هنوز نمی دونی که همه در برابر قانو برابرند و صدا و سیما برابرتره؟ تو دوباره کار پاکان را قیاس از خود گرفتی؟ تو…

نظرات بسته شده است.