راهداری جنوب استان اسیر بی‌اعتباری

به گفته معاون راهداری جنوب استان، اعتباری برای نصب روشنایی پل دوم هلیل شهرستان جیرفت وجود ندارد.

خبرنگار: نجمه سعیدی

جاده‌های جنوب یکی از پر حادثه‌ترین جاده‌های استان هستند که هر چند روز یک بار خبر تصادفی که در بیشتر اوقات آنقدر شدید است که کشته بر جای گذاشته، منتشر می شود.

بسیاری از ساکنین جنوب عدم ایمنی راه های جنوب را دلیل این آمار بالا تصادفات می دانند، ظاهرا پل دوم هلیل شهرستان جیرفت یکی از مسیرهای حادثه‌خیز جنوب است.

یکی از ساکنین جیرفت در پی تماسی با کرمان نو  از وضعیت نابسامان پل دوم هلیل این شهرستان گلایه کرده و گفت: این پل هیچ روشنایی ای نداشته و در طول شب راننده ها دید درستی ندارند و همین موضوع باعث ایجاد تصادف های زیادی در این پل می شود، تمام جاده ها را روشنایی می زنند،برای روشنایی این پل که این همه خطر آفرین است فکری نمی کنند.

شاهرخی معاون راهداری جنوب استان در مورد روشنایی پل دوم هلیل جیرفت به کرمان نو گفت: راهداری قرار است در چند نقطه از این پل روشنایی نصب کند، قرار است چند تیر برق بگذاریم که دید بهتر و ایمن تر شود. البته کلا بودجه راهداری آن قدری نیست که بتوانیم روشنایی را به عهده بگیریم.

شاهرخی در مورد جاده میجان هم که تصادفات زیادی در آن رخ می دهد و کیفیت گارد این جاده گفت: راه و شهرسازی وظیفه ساخت و تجهیز جاده ها را بر عهده دارد و راهداری تنها وظیفه نگهداری آن را دارد.

بعد از تحویل جاده ها وظیفه تعمیر و مرمت اش با راهداری است و باید خط کشی کند،تابلو بزند و اگر روشنایی نیاز داشت، نصب شود، البته اگر اعتباری داشته باشد.که متاسفانه به دلیل اینکه بالا بودن هزینه ها، این کارها انجام نمی شود.

استان باید فکری برای اعتبار نگهداری راه های روستایی استان بکند که متاسفانه امسال اعتباری که در این مورد به راهداری جنوب تخصیص داده شد، حتی به اندازه حقوق نیروهای شرکتی که پشت دستگاه ها هستند، هم نمی شود و عملا می توان ادعا کرد که اعتبار راه های روستایی در جنوب استان هیچ است.

مسوولین استان باید فکری برای نگهداری راه های روستایی اصلی و فرعی جنوب استان بکنند، چون راه های شریانی متولیشان سازمان راهداری است و اعتباری لازم برای نگهداریشان وجود ندارد. راه های روستای نه آنطور که باید ساخته شدند و نه آن طور که باید نگهداری می شوند و این هر دو از بی اعتباری است.

شاهرخی در مورد حادثه اخیری که در جاده میجان اتفاق افتاده و دلیل حادثه گفت: در مورد حادثه اخیر جاده میجان پلیس بازدید کرده است و در گزارش پلیس هم آمده که خطای راننده بوده است که نتوانسته خودرو را کنترل کند و ربطی به جاده و گارد ندارد، نباید بدون نظر کارشناسانه نظری داد و گناه را بر گردن دیگری انداخت.

راننده خوب در بدتریـن جاده سالم می‌رسـد

مســـعود جمیلـــی مدیـــرکل راهـــداری جنـــوب اســـتان کرمـــان در مـــورد تاثیـــر کیفیـــت جـــاده برمیـــزان حـــوادث گفـــت: یـــک ضـــرب المثـــل معروفـــی اســـت کـــه یـــک راننـــده خـــوب در بدتریـــن جـــاده و بدتریـــن ماشـــین ســـالم بـــه مقصـــد مـــی رســـد امـــا یـــک راننـــده بـــد دربهتریـــن ماشـــین و بهتریـــن جـــاده هـــم دچـــارحادثـــه مـــی شـــود.

ایـــن یـــک معیاری دارد کـــه در اســـتان و در جنـــوب اســـتان و در کل کشـــور و دنیـــا هـــم یکـــی اســـت، جـــاده معمـــولا ســـهم 10 یـــا 15 درصـــدی بـــه عنـــوان مکمـــل در تصادفـــات ایفـــا مـــی کنـــد یعنـــی اینکـــه وقتـــی شـــما رانندگـــی مـــی کنیـــد در جـــاده بـــا ســـرعت بـــالا و غیـــر مجـــاز، حادثـــه برایتـــان پیـــش مـــی آیـــد، مقصـــر جـــاده نیســـت.

امـــا اگـــر جـــاده شـــرایط ایمنـــی داشـــته باشـــد، گاردریـــل و محافـــظ و یـــک شـــانه متعادلـــی داشـــته باشـــد ممکـــن اســـت شـــدت تصادفـــات کمتـــر شـــود.

در بحـــث کیفیـــت جـــاده هـــا روکششـــان و علائم و ایمنـــی شـــان ادعـــا نمـــی کنـــم امـــا بهتـــر از خیلـــی نقـــاط دیگـــر در کشور هســـتیم و بـــا اســـتاندارها فاصلـــه نداریـــم

عدم توجه راننده به جلو، عامل اصلی تصادفات جاده ای

مصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز پیش از این در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان با استناد به گزارش اداره کل راهداری از تصادفات ۹ ماهه امسال استان کرمان، عنوان کرد: عدم توجه راننده به جلو، واژگونی خودرو و ایمنی وسیله نقلیه تأثیرگذارترین عوامل در تلفات جاده‌ای به شمار می‌روند.

وی از کاهش ۵ درصدی تلفات جاده‌ای در ۹ ماهه اول سال با وجود افزایش ۸ درصدی ترددها در محورهای استان کرمان خبر داد و بیان کرد: طرح‌ها و برنامه‌های متعددی از سوی اداره کل راهداری شمال و جنوب استان و همچنین پلیس‌راه در حوزه اختیارات کمیسیون ایمنی راه‌های استان اجرایی که به کاهش میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای منجر شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: در کمیسیون ایمنی راه‌های استان نهایت تلاش از سوی دستگاه‌های عضو برای کاهش تصادفات و تلفات صورت گرفته است، اما لازم است که مراکز تحقیقاتی به ارائه طرح‌هایی به ویژه برای افزایش ایمنی خودروها بپردازند و در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات ایمنی راه‌ها در اختیار شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها است، در ادامه به درخواست پلیس‌راه در خصوص ایجاد پارکینگ‌های بیشتر در طول جاده‌ها عنوان کرد: پلیس‌راه با همکاری راهداری، مکان‌یابی پارکینگ‌های لازم را در جاده‌ها انجام دهند تا اجرایی شوند.
معیارهای تایید شده زیادی برای ارتقای سطح ایمنی راه ها وجود دارد، که باید مورد توجه متولیان راه ها قرار گیرد، هفت معیار اساسی که تامین هر چه بیش‌تر آنها در راه‌های موجود در صورت اختصاص اعتبارات بیشتر باعث ارتقای سطح ایمنی راه‌ها خواهد شد، به شرح ذیل است: لازم به ذکر است، سطح ایمنی راه و تامین الزامات آن متناسب با نوع راه (آزاد راه، بزرگراه، اصلی، فرعی و روستایی) و سرعت‌های طراحی تعیین و مبنای عمل قرار می‌گیرد.

معیار اول _ طرح هندسی و مشخصات مناسب رویه راه،معیار دوم _ ارائه اطلاعات لازم و به موقع به کاربران راه (افزایش خود معرفی راه)،معیار سوم _ ایمن سازی حاشیه وحریم راه (افزایش بخشندگی راه)،معیار چهارم _ محدود کردن حرکات پرخطر کاربران راه،معیار پنجم_ تأمین نیازهای ایمنی انواع کاربران راه به ویژه کاربران آسیب‌پذیر،معیار ششم _ یکپارچگی و اعمال تدریجی تغییرات در اجزای راه،معیار هفتم _ تطابق مشخصات راه با نوع و عملکرد راه.

در کنار نیاز به ایمنی راه ها مورد دیگری که باید بسیار مورد توج قرار گیر فرهنگ درست رانندگی کردن است به به طور قطع تاثیر پررنگی را در کاهش حوادث رانندگی خواهد داشت.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=41930
1 نظر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.