زخم سیل بر تن عشایران جنوب استان

به گفته مدیر کل امورعشایری جنوب استان، به دلیل وقوع سیل، 60 میلیارد تومان، خسارت به عشایر جنوب وارد شده است.