۳۰۰تن شکر روی دست دولت باد کرد

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان گفت: بدلیل کاهش تفاوت قیمتی شکر با بازار آزاد، ۳۰۰ تن سهمیه دولتی شکر بدون متقاضی است.