تاریخ شفاهی کرمان

شاهدان شهادت سرگرد سخایی مقابل دوربین «کرمان نو» حاضر شدند تا در گفت‌وگو با یاسر سیستانی از آن روز در ۶٠ سال قبل بگویند.