تغییر در ترکیب هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین خضری پور بعنوان نماینده اين شرکت در هیئت مدیره گهرزمین منصوب شد.