از نقل و انتقالات تیم های فوتبال کرمانی چه خبر؟

از جنب و جوش تغییرات در مس رفسنجان تا سکوت مس کرمان در فصل نقل و انتقالات | گلگلهر تمرینات را با ژنرال آغاز کرد