یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان؛ دستمزد کارگران در سال ۹۹| نمایندگان کارگری صورت‌جلسه را امضا نکردند

دستمزد کارگران در سال 99 بدون موافقت نماینده کارگران تصویب شد.