نبود پزشک قانونی و رنج دوچندان پنج گنجی‌ها

مردم پنج شهرستان جنوبی برای کارهایی از قبیل کالبدشکافی و…به دلیل نبود امکانات لازم باید به جیرفت مراجعه کنند.