رئیس کل دادگستری استان کرمان: احکام قطعی پرونده فساد اداری شرکت غله صادر شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور احکام قطعی پرونده فساد اداری شرکت غله استان کرمان خبرداد و گفت:این احکام در مرحله اجرایی قرار دارد.