مرور رده

کشاورزی

تجهیزات جنوبی ها برای مقابله با ملخ ها مستهلک است

تجهیزات لجستیکی سازمان کشاروزی جنوب کرمان مستهلک هستند و باید تجهیزات لازم هرچه زودتر به منطقه برسند در غیر این صورت این حشرات بیش از ۴ و نیم تن محصولات کشاورزی را در منطقه جنوب کرمان…
ادامه مطلب ...