مرور برچسب

امیری خامکانی

حسن‌پور و امیری جاماندگان انتخابات مجلس ۹۸

چالش‌های ساختاری در هر سه قوه وجود دارد. این‌بار نمایندگان مجلس بدنبال این هستند تا با تغییراتی مجلس را چابک‌تر کنند، موضوعی که مخالفان و موافقانی به همراه داشته‌ است. هنوز مصوبه از در…
ادامه مطلب ...