مرور برچسب

تسهیل

افزايش سرعت پاسخگويي و تسهیل خدمت رسانی به مشترکین برق از طریق سامانه سامد

شركت توزيع برق شمال استان هيچ يك از شكايات مردمي را بي پاسخ نگذاشته و در اسرع وقت شكايات را بررسي مي كند و پاسخ مي دهد به طوري كه در ۶ ماهه اول سال جاري اين شركت پاسخگوي ۷۷شكايت بوده…
ادامه مطلب ...