مرور برچسب

شــش ماهـه ابتـدای سـال مالـی ۹۹-۱۴۰۰

افزایــش تولیــد و ثبت رکوردهای تولید کنســانتره در شــش ماهـه ابتـدای سـال مالـی ۹۹-۱۴۰۰ نسـبت بـه…

تولید کنسـانتره سـنگ آهـن گهرزمیـن تقريبا هر ماهــه ســیر صعــودی داشــته کــه ایــن افزایــش ایـن واحـد تولیـد بـه دلیـل بـالا رفتـن تـوان فنی در بخــش نظــارت و در بخــش پیمانــکاری…
ادامه مطلب ...