مرور برچسب

لجستیک، راهداری کرمان

مرکز عمومی لجستیک در کرمان ساخته می شود

راهکارهای بهره گیری از خدمات بخش خصوصی برای مکان یابی پارک لجستیک در چهار بخش لجستیک عمومی، مرزی، کشاورزی و تخصصی در نشست کارگروه کمیسیون لجستیک سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کشور،…
ادامه مطلب ...