مرور برچسب

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی

بم دبیرخانه کنگره ملی معماری کشور است

فرزانه صادق مالواجرد افزود: ارگ بم، باغات ونخیلات و زلزله ویژگی های مهم بم هستند که باید در طرح تفصیلی بیش از طرح جامع به آن توجه شود. وی اظهار کرد: در شهر بم صرفا نباید به اقدامات…
ادامه مطلب ...