مرور برچسب

منابع طبیعی و آبخیزداری رفسنجان، بیومکانیک

پایان عملیات بیومکانیک راویز رفسنجان

مسعود حیدری پور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رفسنجان عملیات مورد نظر با هدف افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش و افزایش رسوب از محل صندوق توسعه ملی اجرا شده است. وی…
ادامه مطلب ...