شناسنامه

پایگاه خبری ، تحلیلی  «کرمان نو»

زمینه: سیاسی ، اجتماعی

صاحب امتیاز : موسسه مطبوعاتی پیام‌آوران کرمان

 مدیرمسئول : نکیسا خدیشی

خبرنگاران :

راضیه زنگی‌آبادی ، زهره امین‌زاده ، فریده امین‌زاده ، امیر رجبی ،

،سروش بیات‌پور ، شکوفه نبی زاده ، سکینه خدیشی ، 

شناسه و شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :۷۷۰۳۳

نشانی: کرمان ، خیابان شهید بهشتی ، بهشتی ۱۰ ، نبش شرقی ۲ 

تلفن: ۰۳۴۳۲۴۴۸۰۸۶-۰۳۴۳۲۴۸۷۴۷۷