نیاز ساماندهی حاشیه شهر به عزم فرابخشی| دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل کنند

استاندار کرمان بر نیاز ساماندهی حاشیه شهر به عزم فرا بخشی تأکید کرد و رئیس‌کل دادگستری استان از برخورد قانونی با هرگونه کوتاهی و قصور مدیران در این حوزه تحت عنوان “ترک فعل” خبر داد.