مرور برچسب

استان یزد

کرمان با رتبه ۱۵ در بهار ۹۶ یزد را پشت سر گذاشت

جمعیت آماری این گزارش‌های مرکز آمار، شامل تمام خانوارهای معمولی ساكن در منـاطق شـهری و روسـتايی كشـور در فصـل بهـار سـال 1396 اسـت. خانوارهای معمولی غير ساكن، گروهی و موسسه‌ای در اين…
ادامه مطلب ...