مرور برچسب

بارندگی استان کرمان

نسا۱۸، جیرفت ۲۵ و تنگوئیه ۱۰درصد آب دارند

باران در استان کرمان امسال ۳۷درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش، بارید. وضعیت بحرانی است. سفره‌های زیرزمینی استان تحلیل رفته و وضعیت پرشدگی سدها وخیم است. سد تنگوئیه ۱۰درصد آب دارد، سد…
ادامه مطلب ...

رئیس سازمان هواشناسی: صحبت‌های ما پیش‌بینی است، پیش‌گویی نیست

میزان بارندگی در استان کرمان وضعیت رو به بهبودی ندارد. در استانی که بخش بزرگی از اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است بهره برادران چشم به پیش‌بینی‌های هواشناسی دارند تا شاید خبرهای خوبی در راه…
ادامه مطلب ...

بارش‌های امسال کرمان ۵۸.۸ درصد از میانگین سالانه کمتر است

مدیرکل هواشناسی کرمان با بیان اینکه میانگین بارش یک سال آبی کامل در این استان ۱۳۷.۱ میلیمتر است گفت: سال جاری تاکنون ۴۱.۲ درصد از این میزان تامین بارش شده که نشان می‌دهد بارش‌های امسال…
ادامه مطلب ...