مرور برچسب

راهداری شهرستان کهنوج

راهداری جنوب درگیر بحرانی به نام بی‌پولی

الهام پی پر _ کرمان نو گاردریل ها حفاظ های فلزی هستند که در کنار جاده‌ها و میان جاده‌ها و ‌پل‌ها نصب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین تجهیزات ترافیکی به شمار می‌روند که جهت ایمنی جاده‌ها نصب…
ادامه مطلب ...