مرور برچسب

سد تنگوئیه

نسا۱۸، جیرفت ۲۵ و تنگوئیه ۱۰درصد آب دارند

باران در استان کرمان امسال ۳۷درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش، بارید. وضعیت بحرانی است. سفره‌های زیرزمینی استان تحلیل رفته و وضعیت پرشدگی سدها وخیم است. سد تنگوئیه ۱۰درصد آب دارد، سد…
ادامه مطلب ...