مرور برچسب

شرکت توزیع برق

بار خاموشی بر دوش صنایع|کاهش تولید سیمان به نصف

ستاد فرماندهی راهبری اوج بار دستور داده تا صنایع سیمانی، میزان مصرف برق خود را تا ده درصد دیماند مصرفی کاهش دهند. این مصوبه ظرفیت تولید صنایع سیمان رابه زیر نصف رسانده است. علی رغم…
ادامه مطلب ...