مرور برچسب

کمپ ترک اعتیاد

[درمان اختیاری؛ شاه کلید مبارزه با اعتیاد]

حامد حسینی پناه - با توجه به رهبرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و اهمیت پیشگیری از اعتیاد لازم است شخصیت های فرهنگی کشور و هنرمندان در عرصه های مختلف هرچه بیشتر با موضوع موادمخدر و…
ادامه مطلب ...