اسامى نامزدهای تایید شده انتخابات شوراهای اسلامى شهر كرمان

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه
شهر كرمان مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت
برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر كرمان به شرح زير است:

1. آقاي روح اله ابارقي فرزند غلامرضا كد نامزد 1214
2. آقاي رضا ابراهيمي فرزند احمد كد نامزد 1215
3. آقاي افشين احمدي فرزند حسين كد نامزد 1218
4. آقاي محمدمهدي احمدي خواه مشهور به شهرام فرزند غلامعلى كد نامزد 1219
5. آقاي علي اكبر احمدي داوراني فرزند حسين كد نامزد 1221
6. آقاي عليرضا احمدي رق آبادي فرزند فتحعلى كد نامزد 1224
7. خانم شيرين احمدي نمچ فرزند عنايت اله كد نامزد 1226
8. آقاي محمدرضا آخوندي اندوهجردي فرزند مهدی كد نامزد 1227
9. خانم زري ادهمي فرزند ماشاالله كد نامزد 1228
10. خانم سحر اديب نيا فرزند على كد نامزد 1229
11. آقاي حامد آرام بنيار مشهور به آرام فرزند مسعود كد نامزد 1241
12. آقاي محسن ارجمند فرزند على اصغر كد نامزد 1242
13. آقاي رامين ارجمندكرماني فرزند اصغر كد نامزد 1245
14. آقاي عباس ارسلاني مشهور به دکتر ارسلانى فرزند درويش كد نامزد 1246
15. آقاي حسين آري فرزند محمد على كد نامزد 1247
16. آقاي سعيد آريافر فرزند محمد خليل كد نامزد 1248
17. آقاي مهدي آريان پور فرزند صفر كد نامزد 1249
18. آقاي مهدي اژدري فرزند عطااله كد نامزد 1251
19. آقاي حسين اسدي فرزند محمد كد نامزد 1252
20. خانم رؤيا اسدي خانوكي فرزند محمود كد نامزد 1254
21. آقاي هوشمند اسفنديارپور مشهور به دکتر اسفنديارپور- اسفندياری فرزند سعداله كد نامزد 1256
22. آقاي عباس اسلامي فرزند محمد كد نامزد 1259
23. آقاي محمدعلي اسماعيلي فرزند فيض ا… كد نامزد 1261
24. آقاي محمد اسماعيلي رنجبر فرزند حسين كد نامزد 1262
25. خانم سيما اسمعيل بيگي كرماني فرزند اكبر كد نامزد 1264
26. آقاي ميلاد اسمعيليان فرزند محسن كد نامزد 1265
27. آقاي حسين اسمعيلي بيگي ماهاني فرزند حبيب الله كد نامزد 1267
28. آقاي عادل اشرف گنجوئي فرزند رمضان كد نامزد 1268
29. آقاي سيدمحمدجواد اشرف منصوري مشهور به دکتر منصوری -دکتر اشرف منصوری -دکتر اشرف گنجويى
فرزند سيد ميرزا حسين كد نامزد 1269
30. آقاي مجيد اعتصامي فرزند محمد كد نامزد 1271
31. آقاي مجتبي افشاري پور فرزند على كد نامزد 1272
32. آقاي ايمان افشاري نژاد فرزند محمدجواد كد نامزد 1274
33. خانم راضيه اميرتيموري فرزند محمدرضا كد نامزد 1278
34. آقاي رسول اميرزاده گوغري فرزند كاظم كد نامزد 1281
35. آقاي احمد اميري فرزند محمد كد نامزد 1282
36. آقاي رضا اميري فرزند اکرم كد نامزد 1284
37. آقاي مهران اميري فرزند محمد كد نامزد 1285
38. آقاي محسن اميريان فرزند هاشم كد نامزد 1286
39. آقاي حميد امين زاده گوهري فرزند ماشاالله كد نامزد 1287
40. آقاي علي انجم شعاع فرزند حسين كد نامزد 1291
41. آقاي عليرضا اوحدي فرزند بيژن كد نامزد 1292
42. آقاي جلال ايران منش فرزند احمد كد نامزد 1294
43 آقاي جواد ايرانمنش فرزند علي كد نامزد 1295
44 آقاي حامي ايران منش فرزند هوشنگ كد نامزد 1296
45 خانم زهرا ايرانمنش فرزند على كد نامزد 1297
46 خانم طاهره ايرانمنش فرزند حسن كد نامزد 1298
47 آقاي مرتضي ايرانمنش فرزند اكبر كد نامزد 1412
48 آقاي مسلم ايرانمنش مشهور به مهندس ايرانمنش فرزند ما شالله كد نامزد 1415
49 آقاي منصور ايرانمنش فرزند على كد نامزد 1416
50 آقاي مهدي ايرانمنش فرزند ماشاالله كد نامزد 1417
51 آقاي فرخ ايزدي كلانتري فرزند بهرام كد نامزد 1421
52 آقاي علي ايلاقي حسيني فرزند حسين كد نامزد 1425
53 آقاي مهران بابائي اشرف لو فرزند ابراهيم كد نامزد 1427
54 آقاي جواد باغبان روشني فرزند عيسى كد نامزد 1429
55 خانم اكرم باغخاني فرزند على كد نامزد 1441
56 خانم نفيسه باقرزاده فرزند احد كد نامزد 1445
57 آقاي اميراحمد باقري زاده كرماني مشهور به باقری کرمانى فرزند محمود كد نامزد 1446
58 آقاي امين باقي زاده مشهور به دکتر فرزند عبدالمهدی كد نامزد 1447
59 آقاي فرشيد بختياري فرزند خسرو كد نامزد 1448
60 آقاي امان الله برخوري مهني فرزند درويش كد نامزد 1449
61 آقاي محمدحسن بصيريان فرزند احمد كد نامزد 1451
62 آقاي مرتضي بلوردي فرزند احمد كد نامزد 1452
63 آقاي صابر بني اسدي فرزند محمد كد نامزد 1454
64 خانم طاهره بني اسدي فرزند على كد نامزد 1456
65 آقاي هوشنگ بهبودي فرزند محمد كد نامزد 1457
66 آقاي علي بهرامي فرزند داريوش كد نامزد 1459
67 آقاي بختيار بهره مند فرزند خانعلى كد نامزد 1461
68 آقاي قاسم بهزادي نژاد فرزند منوچهر كد نامزد 1462
69 آقاي علي پاك بين فرزند صفر كد نامزد 1467
70 آقاي محمود پايندان مشهور به پاينده فرزند مسعود كد نامزد 1468
71 آقاي محمدياسين پنجعلي زاده مشهور به ياسين___پنجعلى فرزند علي كد نامزد 1469
72 آقاي سيدعليرضا پورابراهيمي جوري فرزند سيدمحمد كد نامزد 1471
73 آقاي علي پورجواران فرزند ابراهيم كد نامزد 1472
74 آقاي ارس پورحاجي زاده دارابي فرزند حميد كد نامزد 1474
75 آقاي نعيم پورحسيني نژاد فرزند محمد كد نامزد 1475
76 آقاي علي پورمحمدي فرزند مجيد كد نامزد 1476
77 آقاي عليرضا تقي زاده مشهور به تقى زاده فرزند مهدي كد نامزد 1478
78 آقاي مهدي ثمره افشارزاده فرزند محمود كد نامزد 1482
79 آقاي محمودرضا جاهد فرزند غلامرضا كد نامزد 1485
80 آقاي يوسف جعفري فرزند حسين كد نامزد 1487
81 آقاي حجت جعفري پورزرندي فرزند محمد كد نامزد 1489
82 آقاي محمدعلي جعفري رايني فرزند حبيب اله كد نامزد 1492
83 آقاي مالك جعفري زاده گوغري مشهور به جعفری فرزند احمد كد نامزد 1494
84 آقاي پرويز جعفري گوهري فرزند محمدعلى كد نامزد 1495
85 آقاي سيدرضا جعفري محمدآبادي فرزند سيدعلى كد نامزد 1496
86 آقاي سيدعبدالرضا جعفري نسب فرزند سيد احمد كد نامزد 1497
87 آقاي نويد جلال كمالي فرزند احمد كد نامزد 1512
88 آقاي محمود جمالي فرزند محمد كد نامزد 1514
89 خانم مريم جمالي پاقلعه فرزند شکر الله كد نامزد 1516
90 آقاي مجيد جمعه فرسنگي فرزند ماشاالله كد نامزد 1518
91 آقاي ميثم جهانگرد فرزند محمدحسين كد نامزد 1521
92 خانم ليلا جواراني فرزند عبدالله كد نامزد 1524
93 آقاي كمال جوانمرد مشهور به دکتر جوانمرد فرزند اسداله كد نامزد 1525
94 آقاي حسين چناريان نخعي مشهور به سردارچناريان فرزند اسدالله كد نامزد 1526
95 آقاي محمود حائري كرماني فرزند محمد كد نامزد 1527
96 آقاي محسن حاج حسيني فرزند صفر كد نامزد 1528
97 آقاي عليرضا حاجي زاده محمدنصيرخاني فرزند اسفنديار كد نامزد 1529
98 آقاي محمدهادي حجت فرزند غلامرضا كد نامزد 1541
99 آقاي حشمت اله حجت آبادي فرزند حسين كد نامزد 1542
100 آقاي احمد حسن زاده فرزند علي كد نامزد 1545
101 آقاي امان الله حسن زاده فرزند محمود كد نامزد 1546
102 آقاي رضا حسني سعدي فرزند محمد كد نامزد 1549
103 آقاي محمد حسيبي فرزند اکبر كد نامزد 1551
104 آقاي مهرداد حسينعلي پور فرزند حسين كد نامزد 1554
105 آقاي سيدمرتضي حسيني مشهور به سيد ، سيد حسينى فرزند سيد عطاا… كد نامزد 1556
106 آقاي حامد حسيني درخشان فرزند حسين كد نامزد 1557
107 آقاي حسين حفارزاده فرزند اسداله كد نامزد 1558
108 آقاي افلاطون حمزهءجواران مشهور به حمزه ای فرزند اميد على كد نامزد 1559
109 خانم فاطمه حمزه نژاد فرزند نعمت اله كد نامزد 1561

110 آقاي عليرضا حيدرآبادي پور فرزند محمد كد نامزد 1562
111 آقاي ميثم خادم پير فرزند محمد كد نامزد 1565
112 خانم مريم خاقاني فرزند محمود كد نامزد 1568
– 113 آقاي مصطفي خاك نشين فرزند احمد كد نامزد 1569
– 114 آقاي حامد خجسته قنات غستاني فرزند علي كد نامزد 1571
– 115 آقاي علي خدادادي فرزند اميرقلى كد نامزد 1575
– 116 آقاي پيام خسروي سعيد مشهور به پيام خسروی فرزند مهدی كد نامزد 1579
– 117 آقاي عرفان خطيبي بردسيري فرزند محمد مهدی كد نامزد 1582
– 118 خانم ناهيد خليفه فرزند علي كد نامزد 1584
– 119 آقاي عليرضا خوبياري شوربازي فرزند مراد حاصل كد نامزد 1585
– 120 آقاي احمد خيرخواه كرماني فرزند محمد جواد كد نامزد 1586
– 121 آقاي عليرضا دامغاني فرزند امان الله كد نامزد 1591
– 122 آقاي عبدالرضا دبستاني فرزند محمود كد نامزد 1594
– 123 آقاي مجتبي دوازده امامي فرزند محمدرضا كد نامزد 1596
– 124 آقاي حجت دوستكامي فرزند رسول كد نامزد 1597
– 125 خانم فاطمه دين دار فرزند محمود كد نامزد 1598
– 126 خانم رؤيا ديوان بيگي كرماني فرزند علي كد نامزد 1612
– 127 آقاي محمدحسين ذكائي كوهبناني فرزند عباس كد نامزد 1614
– 128 خانم سميه ذهاب ناظوري فرزند هاشم كد نامزد 1615
– 129 آقاي عبدالحسين ذوالغياث فرزند على كد نامزد 1618
– 130 آقاي محمد رباني زاده مشهور به پور جوپاری فرزند نصرالله كد نامزد 1619
– 131 خانم راضيه رجائي لك فرزند احمدعلى كد نامزد 1621
– 132 خانم ندا رحيم پور فرزند عبدالله كد نامزد 1625
– 133 آقاي محمدعلي رحيمي چترودي فرزند غلامرضا كد نامزد 1626
– 134 آقاي محمدعلي رستمي گوهري فرزند غلامعباس كد نامزد 1627
– 135 آقاي احسان رضازاده كرماني فرزند على كد نامزد 1628
– 136 خانم اكرم رضوي فرزند على اکبر كد نامزد 1629
– 137 خانم ويدا رضوي نعمت اللهي مشهور به ويداسادات فرزند سيدمحمود كد نامزد 1641
– 138 آقاي رضا رمضاني نژاد فرزند احمد كد نامزد 1642
– 139 آقاي منصور رنجبر فرزند حسين كد نامزد 1645
– 140 آقاي حسين زارع گوري مشهور به حسين زارع فرزند محمود كد نامزد 1646
– 141 خانم فاطمه زارع نسب مشهور به – فرزند على كد نامزد 1647
– 142 آقاي احمد زارعي حسن آبادي فرزند محمد كد نامزد 1648
– 143 خانم صديقه زاهدي مشهور به خانم دکتر زاهدی وخانم زاهدی فرزند ماشاالله كد نامزد 1649
– 144 آقاي مرتضي زاهدي فرزند اميد على كد نامزد 1651
– 145 آقاي حسين زاهدي فر فرزند عبدالحسين كد نامزد 1654
– 146 خانم فهيمه زماني فرزند محمود كد نامزد 1656
– 147 آقاي بهزاد زندپور فرزند مصطفى كد نامزد 1658
– 148 خانم راضيه زنگي آبادي فرزند على كد نامزد 1659
– 149 آقاي محمدحسين زنگي آبادي فرزند محمد رضا كد نامزد 1661
– 150 خانم ساره سالاري فرزند محمود كد نامزد 1664
– 151 خانم سكينه سالاري جلگه فرزند هوشنگ كد نامزد 1667
– 152 خانم فاطمه سبحاني نيا فرزند محمد كد نامزد 1669
– 153 خانم زهرا سجاديان فرزند سيد حمزه كد نامزد 1671
– 154 خانم سميرا سخايي فرزند حسن كد نامزد 1672
– 155 آقاي اميرحسين سعيد فرزند ارسطو كد نامزد 1674
– 156 آقاي محمدرضا سعيديان فرزند اکبر كد نامزد 1678
– 157 آقاي سيدمحمد سعيدي حسيني فرزند سيدعباس كد نامزد 1679
– 158 آقاي محمدرضا سلاجقه فرزند مرتضى كد نامزد 1681
– 159 خانم پروين سلاجقه تذرجي فرزند محمود كد نامزد 1682
– 160 آقاي كاميار سلجوقي فرزند كوهزاد كد نامزد 1684
– 161 آقاي حميد سلطاني فرزند محمد كد نامزد 1685
– 162 آقاي محمد سلطاني فرزند غلامعباس كد نامزد 1686
– 163 آقاي ايمان سلطاني نژاد فرزند محمدعلي كد نامزد 1689
– 164 خانم ثريا سلطاني نژاد فرزند جانعلي كد نامزد 1691
– 165 خانم فاطمه سلطاني نژاد فرزند کرامت كد نامزد 1695
– 166 آقاي محمد سلماني زاده ماهاني فرزند يوسف كد نامزد 1696
– 167 آقاي هادي سليماني ده ديوان مشهور به مهندس سليمانى -هادی سليمانى فرزند داداله كد نامزد 1697
– 168 آقاي امين سليماني فر فرزند عباس كد نامزد 1698
– 169 آقاي حسن سيف الهي ده ميري فرزند محمدعلي كد نامزد 1714
– 170 خانم آرزو شرفي فرزند يد الله كد نامزد 1715
– 171 آقاي عليرضا شفيعي فرزند على اکبر كد نامزد 1716
– 172 آقاي علي شمس الدين سعيد فرزند غلامعباس كد نامزد 1719
– 173 آقاي مصطفي شمس الديني فرزند مراد كد نامزد 1721
– 174 آقاي محسن شمسي ظهيرآبادي مشهور به شمس فرزند على كد نامزد 1724
– 175 خانم فاطمه شيخ اسدي فرزند عيسي كد نامزد 1727
– 176 آقاي محمدعلي شيخ اسدي فرزند عليداد كد نامزد 1728
– 177 آقاي امين رضا شيخ الاسلامي فرزند محمد رضا كد نامزد 1729
– 178 خانم صديقه شيخ زاده جوشاني مشهور به شيخ زاده ناصری فرزند مهدی كد نامزد 1741
– 179 آقاي عبدالرضا شيخ شعاعي فرزند محمد جواد كد نامزد 1742
– 180 آقاي سعيد شيخي فرزند نبى كد نامزد 1745
– 181 خانم مينا صابرماهاني فرزند على كد نامزد 1747
– 182 آقاي محمدحسين صادقي فرزند عباس كد نامزد 1751
– 183 آقاي كسري صالحي تبريز فرزند ابوالحسن كد نامزد 1754
– 184 آقاي محمدفاتح صدر مشهور به فاتح فرزند بختيار كد نامزد 1756
– 185 آقاي سجاد صفاهاني زاده مشهور به سپاهانى ، صفا فرزند پرويز كد نامزد 1762
– 186 آقاي جعفر صفري پور فرزند احمد كد نامزد 1765
– 187 آقاي محمد صفوي مشهور به دکتر صفوی فرزند نواب كد نامزد 1768
– 188 خانم فيروزه صمدي پور فرزند على كد نامزد 1769
– 189 آقاي كامران صنعتي فرزند محمد كد نامزد 1771
– 190 آقاي حجت طالبي زاده فرزند عباس كد نامزد 1772
– 191 آقاي بهرام طاهري فرزند رمضانعلى كد نامزد 1774
– 192 آقاي علي طاهري سروتمين مشهور به مهندس طاهری – طاهری شهردار فرزند خدا کرم كد نامزد 1776
– 193 آقاي مهدي طحافڃي فرزند حسن كد نامزد 1778
– 194 آقاي منصور طغرلي فرزند اله مراد كد نامزد 1779
– 195 آقاي محمد عارفي مسكوني مشهور به دکتر عارفى – وکيل عارفى فرزند عبدالله كد نامزد 1784
– 196 آقاي عبدالرحيم عبدالكريمي كوهبناني فرزند محمد كد نامزد 1786
– 197 آقاي حامد عبدالهي فرزند على اکبر كد نامزد 1787
– 198 آقاي عليرضا عبدلي نسب فرزند محرم كد نامزد 1789
– 199 خانم حميده عرب نژادخانوكي فرزند حسن كد نامزد 1791
– 200 آقاي محمود عربي مشهور به عرب – محمود عرب فرزند حسين كد نامزد 1792
– 201 خانم فاطمه عسكرپور فرزند قاسم كد نامزد 1794
– 202 آقاي مجيد عسكري كرماني مشهور به مهندس عسکری فرزند کاظم كد نامزد 1795
– 203 آقاي محمدامين عطاپور فرزند عبدالله كد نامزد 1796
– 204 آقاي علي عطارپور فرزند محمد حسين كد نامزد 1797
– 205 آقاي احمد عمراني فرزند مرتضى كد نامزد 1798
– 206 آقاي محمدصادق غضنفري مقدم فرزند على كد نامزد 1812
– 207 آقاي علي غلامعلي پورگرمي فرزند خدارسان كد نامزد 1814
– 208 آقاي سعيد فتحي زاده فرسنگي فرزند عباس كد نامزد 1816
– 209 آقاي سعيد فخارزاده باقري فرزند منوچهر كد نامزد 1817
– 210 خانم شهين فخرزادگان فرزند على كد نامزد 1819
– 211 آقاي محسن فرازمند فرزند محمدعلي كد نامزد 1824
– 212 آقاي منصور فرازمند فرزند محمدعلي كد نامزد 1825
– 213 آقاي محمدحسين فرحاني فرزند ماشااله كد نامزد 1826
– 214 آقاي حميد فردوسي فرزند اكبر كد نامزد 1827
– 215 آقاي حميد فردوسي فرزند مهدی كد نامزد 1828
– 216 آقاي محمد فرشاد فرزند عبدالحسين كد نامزد 1841
– 217 آقاي عليرضا فروزش فرزند حبيب اله كد نامزد 1842
– 218 آقاي محمدرضا فقيهي زرندي فرزند باقر كد نامزد 1846
– 219 آقاي رسول كامران كرماني فرزند روح اله كد نامزد 1849
– 220 آقاي محمدجواد كامياب فرزند اصغر كد نامزد 1851
– 221 آقاي حسين كاميابي فرزند قاسم كد نامزد 1852
– 222 آقاي محمود كاوسي فرزند باقر كد نامزد 1854
– 223 آقاي مرتضي كريم زاده كارنما فرزند يداله كد نامزد 1856
– 224 آقاي اميرحسين كريمي دارنجاني فرزند جليل كد نامزد 1857
– 225 آقاي آرش كريمي گوهري فرزند غلامرضا كد نامزد 1858
– 226 آقاي حسين كلانتري خانداني فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1859
– 227 آقاي ملك منصور كلانتري خانداني فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 1861
– 228 آقاي محسن كمانداري فرزند على كد نامزد 1862
– 229 آقاي محمد كوشش رنجبركرماني مشهور به کوشش فرزند على كد نامزد 1865
– 230 آقاي مهدي گرمسيري مشهور به مهندس گرمسيری فرزند احمد على كد نامزد 1867
– 231 آقاي فرشاد گل زاده كرماني فرزند احمد كد نامزد 1869
– 232 آقاي غلامعباس گلشني فر فرزند ماشاالله كد نامزد 1871
– 233 آقاي مسعود گنج بخش فرزند يداله كد نامزد 1872
– 234 آقاي حميد گنجي صفار فرزند حبيب الله كد نامزد 1874
– 235 آقاي سعيد گيلاني مشهور به مهندس گبلانى فرزند ابراهيم كد نامزد 1875
– 236 خانم زهرا لري فرزند نصراله كد نامزد 1876
– 237 آقاي مجيد لشكري فرزند موسى كد نامزد 1878
– 238 آقاي فتح اله مؤيدي فرزند غلامعلى كد نامزد 1879
– 239 خانم سميه محسني ده يعقوبي فرزند عباس كد نامزد 1881
– 240 آقاي عليرضا محمدجعفري فرزند مهدی كد نامزد 1882
– 241 آقاي محمد محمدرضاخاني فرزند عباس كد نامزد 1884
– 242 آقاي جلال محمدي فرزند احمد كد نامزد 1885
– 243 آقاي مسعود محمدي فرزند محمد كد نامزد 1887
– 244 خانم نرگس محمديان خنامان فرزند رمضان كد نامزد 1889
– 245 آقاي هادي محمدي پورنجيب مشهور به پورنجيب فرزند على اکبر كد نامزد 1891
– 246 خانم زهره محمودي ميمند فرزند عطاءالله كد نامزد 1894
– 247 آقاي مسعود مرتضوي نژاد فرزند عزيز كد نامزد 1897
– 248 آقاي مهدي مسعودي فرزند ايرج كد نامزد 1898
– 249 آقاي مسعود مسعودي نيا مشهور به مسعودنيا-مسعودپور -مسعودزاده- مسعودی زاده -مسعود فرزند على
كد نامزد 1912
– 250 آقاي علي اكبر مشرفي فرزند حسن كد نامزد 1914
– 251 آقاي نيما مصطفائي فرزند على كد نامزد 1917
– 252 خانم بيتا مصطفوي فرزند محمدعلى كد نامزد 1918
– 253 خانم شيما مظهري صفات فرزند منصور كد نامزد 1921
– 254 خانم ماه بانومهناز معصوم زاده فرزند رضا كد نامزد 1925
– 255 آقاي مهدي معنويان فرخاني فرزند عيد محمد كد نامزد 1926
– 256 آقاي سيدمحمدرضا معين زاده ميرحسيني مشهور به ميرحسينى – سيد فرزند سيد عطاا… كد نامزد 1927
– 257 آقاي محمود مغفوري فرسنگي فرزند احمد كد نامزد 1928
– 258 خانم محبوبه مفيدكلانتري فرزند محمدعلي كد نامزد 1929
– 259 خانم نرجس خاتون مقصودي گوشكي فرزند على اصغر كد نامزد 1942
– 260 آقاي احسان مكارم فرزند احمد كد نامزد 1945
– 261 آقاي افشين ملكي حرجندي فرزند محمد كد نامزد 1946
– 262 آقاي سيدداود ملكي كوهپايه مشهور به سيد داود – موسوی طباطبايى فرزند سيد رضا كد نامزد 1947
– 263 آقاي سيدمظفر منصوري فرزند سيد ابوالقاسم كد نامزد 1949
– 264 آقاي علي منصوري مشهور به دکتر منصوری فرزند محمد كد نامزد 1951
– 265 آقاي عبدالرسول مهاجري فرزند محمد كد نامزد 1952
– 266 آقاي علي مهاجري رفسنجاني فرزند محمد كد نامزد 1954
– 267 آقاي سيدرضا مهدوي فرزند سيد ابوالحسن كد نامزد 1956
– 268 آقاي بهزاد مهرابيان فرزند احمد كد نامزد 1957
– 269 آقاي جواد مهرداديان فرزند ماشاله كد نامزد 1959
– 270 آقاي علي موحدي نيا مشهور به موحدی موحدی نيا موحد – مويدی نيا فرزند خوبيار كد نامزد 1961
– 271 آقاي سيدعلي موسوي فرزند سيدخسرو كد نامزد 1962
– 272 آقاي محمدعلي مولائي مشهور به محمد فرزند مهدي كد نامزد 1964
– 273 آقاي سيدرضا ميرحسيني فرزند سيد محمد كد نامزد 1967
– 274 آقاي سيدودود ميرحسيني فرزند سيدغلامرضا كد نامزد 1968
– 275 آقاي حميد ميرزائي فرزند محمد كد نامزد 1971
– 276 آقاي محمدحسين ميرزائي مشهور به حسين فرزند اکبر كد نامزد 1972
– 277 آقاي محمود ميرزائي رائيني فرزند محمد كد نامزد 1975
– 278 آقاي عليرضا ميرهادي فرزند خدابخش كد نامزد 1976
– 279 آقاي شهرام مينوئي فرزند جلال الدين كد نامزد 1978
– 280 آقاي احمدعلي نادري فرزند امان الله كد نامزد 1979
– 281 خانم رفعت نادري پور فرزند محمد كد نامزد 1981
– 282 آقاي حسين ناصري فرزند عليرضا كد نامزد 1982
– 283 آقاي هادي ناظمي فرزند محمد كد نامزد 1984
– 284 خانم مهناز نجيب زاده وامق آبادي فرزند مهدی كد نامزد 1985
– 285 آقاي محمدرسول نخعي مشهور به رسول نخعى فرزند احمد كد نامزد 1986
– 286 آقاي محمدرضا نژادحيدري پور مشهور به نژاد – حيدری فرزند ماشاء الله كد نامزد 1989
– 287 آقاي عباس نصراله پورمظفري فرزند اسدالله كد نامزد 1991
– 288 آقاي جواد نگارستاني مشهور به دکتر نگارستانى-دکتر جواد نگارستانى فرزند محمود كد نامزد 1995
– 289 آقاي احسان نوذري مشهور به مهندس نوذری فرزند علي كد نامزد 1996
– 290 آقاي مرتضي نيكرو مشهور به ايمان فرزند غلامرضا كد نامزد 1997
– 291 آقاي مجيد نيكزادي پناه فرزند حبيب الله كد نامزد 1998
– 292 خانم شهرزاد هاديزاده فرزند محمود كد نامزد 2112
– 293 آقاي هادي هاشمي فرزند احمد كد نامزد 2115
– 294 آقاي محمد هنري فرزند احمد كد نامزد 2117
– 295 آقاي مسعود وهابي فرزند ميرزا محمد كد نامزد 2118
– 296 آقاي محمدمهدي يزداني فرزند غلامرضا كد نامزد 2124
– 297 آقاي سيدابراهيم يزدي نژاد فرزند سيد ابوالقاسم كد نامزد 2126
توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 11 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 11 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري كرمان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
محمدعلي توحيدي فرماندار شهرستان كرمان

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=11291
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.