جنجال بر سر انتقال احتمالي مدرسه روستاي «کوتک بالا»

کرمان است و جنوب استانی که هر روزش پر از خبر است و اتفاق. چند روز پیش خبری از انتقال مدرسه ای در یکی از روستاهای کهنوج کل فضای مجازی جنوبی ها را پر کرد مبنی بر این که مدرسه راهنمایی شهید حسن شهریاری از روستای کوتک بالا به روستای کوتک وسط انتقال پیدا میکند این خبر در حالی منتشر شد که والدین این مدرسه 35نفری نامه ای برای وحدت عیدی فرماندار کهنوج نوشته بودند مبنی بر این که اگر مدرسه به روستای دیگری برود از فرستادن بچه های خود به مدرسه جلوگیری میکنیم، این افراد دلیل خود را نبود امنیت در مسیر رفت و آمدی دانش آموزان بیان کرده بودند.

«کاغذوطن» این خبر را از دهیار روستای کوتک بالا پیگیر شد او می گوید این مدرسه راهنمایی قرار است تعطیل شود و در سال تحصیلی جدید به روستای کوتک وسط انتقال شود. منصور شهریاری می گوید مدرسه ما بیشتر از 30 دانش آموز دارد در حالی که جمعیت بچه های روستای وسط که خودشان هم یک مدرسه راهنمایی دارند از ما هم کمتر است.

دهیار روستای کوتک بالا از دلیل انتقال این مدرسه خبر ندارد و می گوید اگر بخواهند مدرسه را جابه جا کنند، روستایی ها سرسختی می کنند و اجازه مدرسه رفتن را به بچه ها نمیدهند، حتی حاضرند به این دلیل بچه ها ترک تحصیل کنند.به گفته شهریاری فاصله دو روستا حدود چهار الی پنج کیلومتر است.

این طور که مشخص است مدرسه بالای 12-13 سال در این روستا دایر است و گرچه دهیار از دلیل این انتقال به طور کامل خبر ندارد اما می گوید احتمالش هست که قرار باشد دختر و پسر هر کدام جدا به مدرسه بروند. شهریاری ادامه میدهد سالهاست که این مدرسه این جا دایر بوده و همه با هم قوم و خویشند و تا به حال مشکلی هم پیش نیامده. به گفته او مدرسه کوتکوسط هم دختر و پسرش با هم درس میخوانند.

این دهیار میگوید ما درخواستی به آموزش و پرورش و فرمانداری فرستادیم که از انتقال این مدرسه صرف نظر شود یا این که بچه ها ترک تحصیل می کنند.

این موضوع را مدیر آموزش و پرورش کهنوج جویا شدیم او به « کاغذوطن» می گوید دستورالعملی داریم در قالب ساماندهی نیروی انسانی  که قاعده ای وجود دارد مبنی بر این که شرایط تاسیس و استمرار مدرسه دارای حد نصابی هست. او توضیح میدهد مدرسه به جایی اطلاق می شود که مثلا حداقل 80 دانش آموز داشته باشد تا بتوان به آن نیرو اختصاص داد. این طور که حسینبراهویی می گوید این شرایط بر اساس سیستم تعیین کننده است یعنی این که ما اطلاعات دانش آموز را در این سیستم وارد میکنیم اگر به سقف مدرسه رسید اجازه می دهد که این مدرسه ساماندهی شود و اگر آمار در بحث جمعیت کمتر باشد سیستم باز نمیشود که ادامه روند یعنی کلاس بندی، تخصیص نیرو و غیره صورت میگیرد.

او توضیح می دهد هنوز به طور رسمی انتقال مدرسه اعلام نشده و حتی نامه ای که از مردم روستا به دست ما رسیده، نوشته شده شنیده ها حاکی از انتقال مدرسه است.

این مقام مسوول تاکید دارد که هنوز تصمیمی مبنی بر تعطیلی مدرسه ابلاغ نشده چون که نیاز به مصوبه دارد و ما هنوز در کمیته برنامهریزی این موضوع را اعلام نکرده ایم به گفته او اگر قرار به انجام کاری باشد با پشتوانه قانون انجام میشود.

روستای کوتک بالا در ۱۵کیلومتری شهرستان کهنوج واقع شده وشغل بیشتر مردمش کشاورزی  است. برود از فرستادن بچه های خود به مدرسه جلوگیری میکنیم، این افراد دلیل خود را نبود امنیت در مسیر رفت و آمدی دانش آموزان بیان کرده بودند.

«کاغذوطن» این خبر را از دهیار روستای کوتک بالا پیگیر شد او می گوید این مدرسه راهنمایی قرار است تعطیل شود و در سال تحصیلی جدید به روستای کوتک وسط انتقال شود. منصور شهریاری می گوید مدرسه ما بیشتر از 30 دانش آموز دارد در حالی که جمعیت بچه های روستای وسط که خودشان هم یک مدرسه راهنمایی دارند از ما هم کمتر است.

دهیار روستای کوتک بالا از دلیل انتقال این مدرسه خبر ندارد و می گوید اگر بخواهند مدرسه را جابه جا کنند، روستایی ها سرسختی می کنند و اجازه مدرسه رفتن را به بچه ها نمیدهند، حتی حاضرند به این دلیل بچه ها ترک تحصیل کنند.به گفته شهریاری فاصله دو روستا حدود چهار الی پنج کیلومتر است.

این طور که مشخص است مدرسه بالای 12-13 سال در این روستا دایر است و گرچه دهیار از دلیل این انتقال به طور کامل خبر ندارد اما می گوید احتمالش هست که قرار باشد دختر و پسر هر کدام جدا به مدرسه بروند. شهریاری ادامه میدهد سالهاست که این مدرسه این جا دایر بوده و همه با هم قوم و خویشند و تا به حال مشکلی هم پیش نیامده. به گفته او مدرسه کوتکوسط هم دختر و پسرش با هم درس میخوانند.

این دهیار میگوید ما درخواستی به آموزش و پرورش و فرمانداری فرستادیم که از انتقال این مدرسه صرف نظر شود یا این که بچه ها ترک تحصیل می کنند.

این موضوع را مدیر آموزش و پرورش کهنوج جویا شدیم او به « کاغذوطن» می گوید دستورالعملی داریم در قالب ساماندهی نیروی انسانی  که قاعده ای وجود دارد مبنی بر این که شرایط تاسیس و استمرار مدرسه دارای حد نصابی هست. او توضیح میدهد مدرسه به جایی اطلاق می شود که مثلا حداقل 80 دانش آموز داشته باشد تا بتوان به آن نیرو اختصاص داد. این طور که حسینبراهویی می گوید این شرایط بر اساس سیستم تعیین کننده است یعنی این که ما اطلاعات دانش آموز را در این سیستم وارد میکنیم اگر به سقف مدرسه رسید اجازه می دهد که این مدرسه ساماندهی شود و اگر آمار در بحث جمعیت کمتر باشد سیستم باز نمیشود که ادامه روند یعنی کلاس بندی، تخصیص نیرو و غیره صورت میگیرد.

او توضیح می دهد هنوز به طور رسمی انتقال مدرسه اعلام نشده و حتی نامه ای که از مردم روستا به دست ما رسیده، نوشته شده شنیده ها حاکی از انتقال مدرسه است.

این مقام مسوول تاکید دارد که هنوز تصمیمی مبنی بر تعطیلی مدرسه ابلاغ نشده چون که نیاز به مصوبه دارد و ما هنوز در کمیته برنامهریزی این موضوع را اعلام نکرده ایم به گفته او اگر قرار به انجام کاری باشد با پشتوانه قانون انجام میشود.

روستای کوتک بالا در ۱۵کیلومتری شهرستان کهنوج واقع شده وشغل بیشتر مردمش کشاورزی  است.

کرمان است و جنوب استانی که هر روزش پر از خبر است و اتفاق. چند روز پیش خبری از انتقال مدرسه ای در یکی از روستاهای کهنوج کل فضای مجازی جنوبی ها را پر کرد مبنی بر این که مدرسه راهنمایی شهید حسن شهریاری از روستای کوتک بالا به روستای کوتک وسط انتقال پیدا میکند این خبر در حالی منتشر شد که والدین این مدرسه 35نفری نامه ای برای وحدت عیدی فرماندار کهنوج نوشته بودند مبنی بر این که اگر مدرسه به روستای دیگری برود از فرستادن بچه های خود به مدرسه جلوگیری میکنیم، این افراد دلیل خود را نبود امنیت در مسیر رفت و آمدی دانش آموزان بیان کرده بودند.

«کاغذوطن» این خبر را از دهیار روستای کوتک بالا پیگیر شد او می گوید این مدرسه راهنمایی قرار است تعطیل شود و در سال تحصیلی جدید به روستای کوتک وسط انتقال شود. منصور شهریاری می گوید مدرسه ما بیشتر از 30 دانش آموز دارد در حالی که جمعیت بچه های روستای وسط که خودشان هم یک مدرسه راهنمایی دارند از ما هم کمتر است.

دهیار روستای کوتک بالا از دلیل انتقال این مدرسه خبر ندارد و می گوید اگر بخواهند مدرسه را جابه جا کنند، روستایی ها سرسختی می کنند و اجازه مدرسه رفتن را به بچه ها نمیدهند، حتی حاضرند به این دلیل بچه ها ترک تحصیل کنند.به گفته شهریاری فاصله دو روستا حدود چهار الی پنج کیلومتر است.

این طور که مشخص است مدرسه بالای 12-13 سال در این روستا دایر است و گرچه دهیار از دلیل این انتقال به طور کامل خبر ندارد اما می گوید احتمالش هست که قرار باشد دختر و پسر هر کدام جدا به مدرسه بروند. شهریاری ادامه میدهد سالهاست که این مدرسه این جا دایر بوده و همه با هم قوم و خویشند و تا به حال مشکلی هم پیش نیامده. به گفته او مدرسه کوتکوسط هم دختر و پسرش با هم درس میخوانند.

این دهیار میگوید ما درخواستی به آموزش و پرورش و فرمانداری فرستادیم که از انتقال این مدرسه صرف نظر شود یا این که بچه ها ترک تحصیل می کنند.

این موضوع را مدیر آموزش و پرورش کهنوج جویا شدیم او به « کاغذوطن» می گوید دستورالعملی داریم در قالب ساماندهی نیروی انسانی  که قاعده ای وجود دارد مبنی بر این که شرایط تاسیس و استمرار مدرسه دارای حد نصابی هست. او توضیح میدهد مدرسه به جایی اطلاق می شود که مثلا حداقل 80 دانش آموز داشته باشد تا بتوان به آن نیرو اختصاص داد. این طور که حسینبراهویی می گوید این شرایط بر اساس سیستم تعیین کننده است یعنی این که ما اطلاعات دانش آموز را در این سیستم وارد میکنیم اگر به سقف مدرسه رسید اجازه می دهد که این مدرسه ساماندهی شود و اگر آمار در بحث جمعیت کمتر باشد سیستم باز نمیشود که ادامه روند یعنی کلاس بندی، تخصیص نیرو و غیره صورت میگیرد.

او توضیح می دهد هنوز به طور رسمی انتقال مدرسه اعلام نشده و حتی نامه ای که از مردم روستا به دست ما رسیده، نوشته شده شنیده ها حاکی از انتقال مدرسه است.

این مقام مسوول تاکید دارد که هنوز تصمیمی مبنی بر تعطیلی مدرسه ابلاغ نشده چون که نیاز به مصوبه دارد و ما هنوز در کمیته برنامهریزی این موضوع را اعلام نکرده ایم به گفته او اگر قرار به انجام کاری باشد با پشتوانه قانون انجام میشود.

روستای کوتک بالا در ۱۵کیلومتری شهرستان کهنوج واقع شده وشغل بیشتر مردمش کشاورزی  است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=18899
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.