کاهش نگرانی از شیوع آنفلوانزای مرغی در کرمان

پیام ما می نویسد که  آنفلوانــزای مرغــی گزارش شده در شــهر کرمــان یــک پرنــده اهلــی خانگــی بــود. لذا از روز گذشــته پرنــده فروشــی ها به صــورت مشــروط بــاز شــدند.

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان ضمن اعلام این خبــر  گفــت کــه «خوشــبختانه آزمایــش پرنده هــای زینتــی کرمــان منفــی شــده و مشــکلی ندارنــد.» بــه گفتــه او کانــون آنفلوانــزای مرغــی، یک پرنــده خانــگی بود و دامپزشــکی کرمــان نســبت بــه پاکســازی آن منطقــه اقــدام میکنــد. ایــن خبــر نگرانــی احتمــال شــیوع آنفلوانــزا در کرمــان را کــم می کنــد. نگرانــی کــه از ابتــدای ایــن هفتــه و بــا مشــاهده یــک مــورد آنفلوانـزای مرغـی در جیرفـت آغـاز شـد و بـا پلمـپ شــدن پرنــده فروشــیهای شــهر کرمــان بــه اوج رســید.

ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه اکیپهــای بازرســی دامپزشــکی کرمــان روز یکشــنبه در بازدیــد از پرنــده فروشــیهای شــهر کرمــان بــه یــک مــورد مشــکوک برخوردنــد. گفتــه میشــود ایــن مــورد مشــکوک در حوالــی خیابــان میــرزا رضــای کرمانــی بــوده اســت. آزمایــش اولیــه ایــن مــورد مشــکوک مثبــت شــد و بــه همیــن دلیــل از روز دوشــنبه پرنــده فروشــیهای شــهر کرمــان پلمــپ شــدند و قــرار شــد تــا نتیجــه آزمایــش دوم کــه در تهــران انجــام میشــد، ایــن پلمــپ ادامــه داشــته باشــد. از طــرف دیگــر از جیرفــت خبــر رســید کــه بــرای پاکســازی مجبــور شــدند چهــار هــزار پرنده را معــدوم کننــد. ایــن اتفاقــات باعــث شــد اســتاندار از آماده بــاش ســتاد بحــران خبــر دهــد.

خبــر مشــاهده آنفلوانــزای فــوق حــاد مرغــی در پهناورتریــن اســتان کشــور، واکنــش اسـتانهای همجـوار را هـم در پـی داشـت. جانبـاز، مدیــرکل دامپزشــکی هرمــزگان خواســتار جلوگیــری از ورود خودروهــای حامــل مــرغ از اســتان کرمــان به هرمــزگان شــد. ایــن مــوارد نشــان از افزایــش نگرانــی دربــاره شــیوع احتمالــی آنفلوانــزای مرغــی در اســتانی بــود کــه ســال گذشــته دســتکم 30 نفــر از مردمــش بــه دلیــل ابتـلا بــه نــوع دیگــری از آنفلوانــزا جــان خــود را از دســت دادنــد. البتــه مدیــرکل دامپزشــکی اســتان روز سه شــنبه بــه « پیام مــا» گفــت کــه « تاکنــون ابتــلای انســان بــه آنفلوانــزای مرغــی در کرمــان گــزارش نشــده» و از مــردم خواسـت «نسـبت بـه تهیـه و مصـرف گوشـت مـرغ نگرانــی نداشــته باشــند.» او دیــروز هــم از ســالم بــودن پرنده هــای زینتــی و مرغداریهــا خبــر داد.

بـا ایـن حسـاب از روز گذشـته پرنـده فروشـیهای شــهر کرمــان کــه از روز دوشــنبه پلمــپ شــده بودنــد، بــاز شــدند. البتــه مغــازه داران بایــد تعهــد بدهنــد کــه پرنــده جدیــدی را وارد نکرده و بــه دســتورالعمل مراقبتــی عمــل میکننــد. دســتورالعملهایی کــه در صــورت رعایــت، احتمــال شــیوع آنفلوانــزای مرغــی را کــم میکند.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=10372
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.