بازدید ۸۰۰ هزار مسافر نوروزی از کرمان

استان کرمان همچنان در بحث جذب گردشگر از یزد عقب‌ است البته کرمـان توانسـته اسـت در بحـث جـذب گردشـگران بـوم‌گـردی موفقتـر از اسـتان یـزد عمـل کنـد. صنعت گردشگری موتور توسعه از صنعـت گردشـگری همـواره به عنوان موتور توسـعه یاد میشـود. گردشگری بعـد از نفـت و خودروسـازی سـومین منبـع درآمـد اسـت. ایـن صنعـت به عنـوان متنوع تریـن و بزرگتریـن صنایـع در جهـان، مهمتریـن منبـع درآمـد و ایجـاد فرصتهـای شـغلی بـرای بسـیاری از کشـورهای دنیـا اسـت و یکـی از برنامه‌هـای اصلـی کشـورمان نیـز ایـن اسـت کـه درآمـد صنعـت گردشـگری، جایگزیـن درآمـد نفتی شـود و وابسـتگی بـه درآمدهای نفتـی کاهـش یابـد. به طوری‌کـه در برنامـه ششـم هـم توجـه ویـژهای بـه توسـعه صنعـت گردشـگری شـده اسـت. در ایـن میـان نیـز هـر یـک از اسـتان‌ها به نوبـه خـود سـعی در توسـعه زیرسـاخت‌های گردشـگری دارنـد و اسـتان کرمـان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبـوده اسـت. شب اقامت حدود ۸۰۰ هزار نفر در کرمان تعطیلات نـوروز یکـی از بهتریـن فرصت‌هـا بـرای هـر اسـتان در جـذب گردشـگر اسـت و آمـار شـب اقامت‌هـای هـر اسـتان میتوانـد تـا حـدودی بیانگـر میـزان موفقیـت اسـتان در بحـث گردشـگری باشـد. رییـس کمیتـه اسـکان و راهنمایـی گردشـگران سـتاد سـفر اسـتان کرمان در ایـن خصـوص به «پیام مـا» گفت: «از ۲۵ اسـفندماه ۹۵ تـا ۱۳ فروردیـن ۹۶ آمـار تـردد در ورودی محورهـای اسـتان بیـش از سـه میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر بـوده اسـت. همچنیـن در سـایتهای گردشـگری سـه میلیـون و ۷۰۰ هـزار بازدیـد بـه ثبـت رسـیده اسـت.» محمـد جهانشـاهی تعـداد شـب اقامتهـای اسـتان را ۸۰۰ هـزار نفـر اعلام کـرد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود ۱۱درصـد افزایـش داشـته اسـت گرچـه ایـن افزایـش هنـوز نتوانسـته مـا را بـه یـزد برسـاند به‌‌طوری‌کـه ایـن اسـتان در سـال گذشـته ۹۰۰ هـزار نفـر شـب اقامـت داشـته اسـت و پیش‌بینی‌شـده بـود کـه امسـال نیـز افزایـش ۱۵ درصـدی مسـافران نـوروزی را داشـته باشـد. جهانشـاهی افـزود: «از ایـن تعـداد در تأسیسـات گردشـگری اسـتان هتـل، مهمانپذیـر، اقامتـگاه بـوم‌گـردی، هتل آپارتمـان و … ۵۵ هـزار نفـر شـب اقامـت داشـتهایم کـه ایـن آمـار نسـبت بـه سـال گذشـته ۴۳ درصـد افزایـش داشـته اسـت».

وی اظهـار داشـت: تأثیـر اصلـی بـر ایـن افزایـش، وجـود اقامتگاه‌هـای بـوم گـردی بـوده اسـت. به طوری‌کـه بیش از ۱۳ هـزار نفـر در اقامتگاه‌هـای بـوم گـردی اقامـت داشـته‌اند کـه نسـبت بـه سـال گذشـته نیـز ۱۸۷ درصـد در ایـن حـوزه رشـد داشـتهایم کـه همین افزایـش، باعـث رشـد ۴۳ درصـدی در مجمـوع تأسیسـات گردشـگری شـده اسـت. رییـس کمیتـه اسـکان و راهنمایـی گردشـگران سـتاد سفر اسـتان تصریح کـرد: «در سـتاد اسـکان آمـوزش و پـرورش نیـز بیـش از۱۳۰هـزار نفـر شـب اقامـت در کرمـان داشـته‌ایم کـه ایـن تعـداد نسـبت بـه سـال گذشـته ۲۵ درصـد رشـد داشـته اسـت. در هتلهـا نسـبت بـه سـال گذشـته شـاهد افزایـش ۲۰ درصـدی شـب اقامتهـا بودهایـم». جهانشـاهی گفـت که هـر سـال تمرکـز گردشـگران بـر روی شـهر کرمـان بـوده اسـت امـا امسـال شـاهد گردشـگری در سـطح اسـتان بوده ایـم کـه دلیـل عمـده این موضـوع مشـارکت مـردم در توسـعه زیرسـاختها بـرای رفـع نیازهـا بـوده اسـت. درآمد۶۰۰ میلیونی از اقامتگاه‌های بوم گردی بـه گفتـه رییـس کمیتـه اسـکان و راهنمایـی گردشـگران سـتاد سـفر اسـتان، اقامتگاه‌هـای بـوم گـردی بـرای مـردم روسـتاها در ایـام نـوروز ۶۰۰ میلیـون تومـان درآمـد داشـته اسـت. جهانشـاهی دراینبـاره گفـت: «بـا راهانـدازی اقامتگاههـای بـوم گـردی شـاهد اتفاقـات خوبـی در محورهـای جنوبـی اسـتان بودهایـم که بسـتر را آمـاده میکند که در سـال۹۶ بتوانیـم اهـداف توسـعهای را در بحـث گردشـگری در ایـن مناطـق بیشـتر  بـا بارندگیهای دنبـال کنیـم. خصوصا اخیـر که موجـب ایجاد شـرایط جدید بـرای جازموریـان شـده اسـت».

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=10855
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.