کرمان با رتبه ۱۵ در بهار ۹۶ یزد را پشت سر گذاشت

جمعیت آماری این گزارش‌های مرکز آمار، شامل تمام خانوارهای معمولی ساکن در منـاطق شـهری و روسـتایی کشـور در فصـل بهـار سـال ۱۳۹۶ اسـت. خانوارهای معمولی غیر ساکن، گروهی و موسسه‌ای در این طرح پوشش داده نمی‌شوند.

برای جمع‌آوری اطلاعات این گزارش ها، با مراجعه به خانوارهای نمونه آمارگیری، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گردشـگری خـانوار در فصـل بهـار از طریـق مصـاحبه حضوری با سرپرست یا عضو مطلع خانوار جمع‌آوری و در پرسشنامه‌های مربوط ثبت‌شده.

سه استان یزد، اصفهان و فارس به‌عنوان مثلث طلایی گردشگری ایران شناخته می‌شوند اما نتایج حاصل از گزارش مرکز آمار ایران در بهار ۹۶ نشان می‌دهد که استان کرمان با پیشی گرفتن از یزد در تعداد نفر شب اقامت این معادله را بر هم زده است.

بر اساس نتایج حاصل از این گزارش، تعداد نفر شب اقامت در استان فارس ۱۱ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۲۳۲ نفر، استان اصفهان ۹ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۵ نفر، استان کرمان ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۱۰ نفر و استان یزد ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۳۴۸ نفر بوده است که بدین ترتیب استان فارس، اصفهان، کرمان و یزد در رتبه‌های پنجم، ششم، پانزدهم و بیستم قرار دارند.

سه استان اول هم ازنظر مقصد تعداد نفر شب اقامت به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، مازندران و تهران با ۲۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۱۱ نفر، ۱۷ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۳۵۹ نفر و ۱۷ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۷۱ نفر هستند.

در گزارش دیگری از مرکز آمار ایران تعداد نفر شب اقامت سفرهای انجام‌شده به تفکیک استان‌های بازدید شده در بهار ۹۶ موردبررسی قرارگرفته است.

بر اساس این گزارش نیز کرمان با ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۷۸ نفر شب اقامت به تفکیک استان‌های بازدید شده در رتبه پانزدهم قرارگرفته است.

استان کرمان در بهار ۹۶ ازنظر تعداد نفر شب اقامت به تفکیک استان‌های بازدید شده از یزد پیشی گرفته است.

استان‌های مثلث طلایی گردشگری ایران که فارس، اصفهان و یزد هستند به ترتیب با تعداد نفر شب اقامت به تفکیک استان‌های بازدید شده با تعداد ۱۱ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۱۳ نفر، ۱۰ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر و ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۱۵۵ نفر در رتبه‌های پنجم، ششم و بیست و دوم قرار دارند.

در گزارش دیگری از مرکز آمار ایران نیز تعداد سفرهای انجام‌شده با اقامت شبانه به تفکیک استان‌های بازدید شده در بهار ۹۶ موردبررسی قرارگرفته است.
نتایج حاصل از این گزارش نیز نشان می‌دهد که استان کرمان در میان استان‌های کشور با یک‌میلیون و ۹۲۵ هزار و ۷۹۷ نفر در رتبه نهم قرار دارد.

همچنین سه استان فارس، اصفهان و یزد هم به ترتیب با ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۶۰۰ سفر، ۲میلیون و ۹۸۲ هزار و ۸۹۹ سفر و ۷۱۹ هزار و ۲۹۰ سفر در رتبه‌های پنجم، ششم و بیست و پنجم قرار دارند.

با توجه به پیشی گرفتن استان کرمان از یزد در تمامی نتایج اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران با رییس کمیسون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان تماس گرفتیم.
مهدی سیاوشی نیز در این خصوص به «کرمان نو» گفت: با توجه به اینکه این گزارش از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده قطعاً درست است. البته نباید فراموش کرد که طی سال های گذشته در زمینه جذب گردشگر در استان کرمان اقدامات زیادی انجام شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.