خانه بهادر ملک بردسیر در آستانه نابودی

خانـه تاریخـی بهـادر ُملـک بردسـیر کـه ایـن روزهـا گـرد بـی‌توجهـی بـر دیواره‌های آن پاشـیده شده و از مکانی بـا قابلیت گردشـگری به مکانـی اداری تبدیـل شـده، در انتظـار واگـذاری بـه بخـش خصوصـی بـرای تبدیـل بـه مکانـی بـا کاربـری گردشـگری اسـت.

این درحالی اسـت که فرماندار بردسیر ایـن خانـه را نیازمنـد شـدید ترمیـم می‌دانـد امـا معـاون سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان منکـر ایـن قضیـه می‌شـود و می‌گویـد مرمـت آن در سـال‌های گذشـته انجام شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.