درگیری در معدن کرومیت کهنوج

دادسـتان عمومی و انقلاب شهرسـتان کهنوج گفـت: از زمان تشـکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از واحدهـای تولیـدی و معـادن در این شهرسـتان و طی چندمـاه اخیر با ورود سیسـتم قضائی، مشـکلات حقوقی و قضائی چندین واحد تولیدی و معدن سـنگ کرومیت در شهرسـتان کهنوج مـورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت .

مجید سـیمی اظهـار کرد: در پی اختلاف بین برخـی افـراد و سـرمایه‌گذار در یکی از معادن سـنگ کرومیت کهنوج در چند روز گذشـته که منجر
به ایجاد مزاحمت و آتش کشـیده شـدن یک دسـتگاه بیل مکانیکـی در معدن شـده بود، بالفاصله سیسـتم قضائی به موضـوع، ورود و ظـرف مـدت ۲۴ سـاعت ۴ نفـر از عوامـل اصلی این حادثه در کهنوج بازداشـت شـدند.

وی گفت: در حـال حاضـر و پـس از تفهیم اتهام یک نفـر با قرار بازداشـت موقـت و یـک نفـر دیگـر به لحـاظ عجـز از تودیع وثیقـه در زنـدان بـه سـر میبرنـد و مابقـی افـراد بـا اعطای وثیقه آزاد هسـتند.

او افـزود: با این اقدام به موقع دادسـتانی بلافاصلـه ایـن معـدن کـه بیـش از ۶۰ کارگـر در آن مشـغول هسـتند کار خود را مجدد آغاز کرد و از تعطیلی آن جلوگیری شـد.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن افـراد اخلال‌گر هیـچ مالکیتی بـر معـدن ندارنـد، عنوان کـرد: با بررسـی‌های صـورت گرفته مشـخص شـد اکثر کارگران مشـغول در این معدن از اهالی همـان منطقه هسـتند و دادسـتانی در راسـتای حقوق عامه و حمایت از سـرمایه‌گذاری و قشـر آسـیب پذیـر کارگران به ایـن موضـوع ورود پیدا کرده اسـت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.