4.7 برابر شدن تولید در استان بعد از انقلاب| ورود سالانه 17 هزار و 600 نفر به بازار کار

جعفر رودری امروز 16 بهمن ماه در نشست خبری با گرامیداشت ایام دهه فجر چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: افزایش سهم مناطق و استان ها در نظام برنامه ریزی کشور و طرح مباحث منطقه ای و آمایش سرزمین را برای نخستین بار به شکل عملیاتی بعد از انقلاب و از برنامه سوم توسعه داشتیم. قبل از انقلاب بحث آمایش در سال های 51 و 52 مطرح شد اما به لحاظ اجرایی و عملیاتی به جایی نرسید.
وی افزود: افزایش اختیارات منطقه ای و استان ها در نظام برنامه ریزی کشور را بعد از انقلاب شاهد هستیم.
رودری تصریح کرد: در سال 57 تقریبا بودجه عمرانی کشور 123 میلیارد تومان بود که از این عدد 3 و نیم میلیارد در قالب طرح های استانی و ناحیه ای توزیع می شد و بیش از 97 درصد توزیع اعتبارات و تصمیم گیری ها متمرکز بود.
وی با اشاره به اینکه سهم استان کرمان 171 میلیون تومان معادل 4.8 درصد بودجه آن زمان بود، بیان کرد: در سال جاری بودجه عمرانی کشور 62 هزار میلیارد تومان بود که یک سوم یعنی 33 درصد در قالب نظام تصمیم گیری استانی توزیع می شود و برای نخستین بار بعد از انقلاب برنامه سوم توسعه وارد ادبیات توسعه و برنامه یزی شده و شورای توسعه و برنامه ریزی که به نوعی هیئت دولت استان است، در آن دوره تعریف شد.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بعد از انقلاب گرایش به تنظیم برنامه های راهبردی برای نخستین بار در نظام برنامه ریزی اتفاق افتاد و با تدبیر مقام معظم رهبریدر  ابتدای دهه 80 آغاز و تدوین سند چشم انداز از سال 84 آغاز شد.
وی افزود: توجه ویژه به مناطق محروم با عنوان تعادل بخشی در قالب 3 درصد نفت صورت گرفته و ماده 180 برنامه پنجم توسعه نیز برای مناطق زیر میانگین کشور و در برنامه ششم با عنوان استفاده متوازن از امکانات کشور اجرایی می شود.
ایران دومین کشور در رشد نرخ شاخص توسعه انسانی است
رودری با اشاره به اینکه یکی از شاخص های عملکردی که در سطح جهانی شناخته شده، شاخص توسعه انسانی است، اظهار کرد: بانک جهانی در 4 دهه گذشته آماری از کشور ما و دیگر کشورها ارائه کرده، نشان می دهد ایران بعد از چین بالاترین نرخ رشد شاخص توسعه انسانی را دارد و در سال 57 رتبه ما در دنیا 120 بود و در سال 2017 به جایگاه 60 در بین کشورهای دنیا رسیده ایم.
وی افزود: برای نخستین بار انقلاب اسلامی نظام جدیدی در حوه بین المللی بود و این اهمیت داشت که جامعه جهانی عملکرد این نظام را ببیند و در این زمینه سه شاخص بهداشت و درمان، آموزش و سطح استاندارد زندگی شامل حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است.
این مسوول بیان کرد: توزیع درآمد یکی از رویکردهای مهم در نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود.
وی تصریح کرد: جمعیت استان کرمان در سال 57 یک میلیون و 181 هزار و 320 نفر بود و در پایان سال 96 جمعیت به 3 میلیون و 213 هزار و 108 نفر افزایش یافته و 2.7 برابر شده است.
رودری با اشاره به اینکه بخش عمده افزایش جمعیت در حوزه شهرهای استان اتفاق افتاده، اظهار کرد: قبل از انقلاب نرخ شهرنشینی استان کرمان 34.1 درصد و اکنون 60 درصد است و روستانشینی 40 درصد است و این نسبت در مقایسه با قبل از انقلاب برعکس شده است.
وی تصریح کرد: نرخ رشد جمعیت بعد از انقلاب به شدت کاهش پیدا کرده و ضریب جوانی جمعیت از 45.7 درصد به حدود 27 درصد کاهش پیدا کرده اما این سهم در استان کرمان سه درصد از متوسط کشور بالاتر است زیرا نرخ رشد جمعیت در استان کرمان بالاتر از متوسط ملی است.
تولید استان بعد از انقلاب 4.7 برابر شده است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: بعد از انقلاب تولید در استان کرمان 4.7 برابر شده که موجب بهبود امکانات معیشتی می شود و سالانه حدود 17 هزار و 600 نفر وارد بازار کار استان کرمان شده اند که اخیرا این عدد بیشتر بوده است.
وی افزود: بعد از انقلاب سالانه حدود 15 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده و نزدیک به نیمی از این افزایش اشتغال در بخش خدمات اتفاق افتاده که همگام با تئوری های توسعه است.
رودری اظهار کرد: سهم بخش صنعت خیلی در ایجاد اشتغال مطابق با انتظار نبوده و تنها 16 درصد از اشتغال مربوط به صنعت و 37 درصد مربوط به کشاورزی بوده است.
وی با اشاره به پیشرفت های حوزه علمی و آموزشی کشور بعد از انقلاب افزود: شاخص با سوادی در ابتدای انقلاب 42 درصد و اکنون 85.4 درصد است و بهبود نسبی عدالت جنسیتی را در بخش آموزش بعد از انقلاب داشته ایم و سهم دانشجویان دختر نسبت به پسر در سال 57 میزان 27 درصد و اکنون 62 درصد است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: سهم بودجه تحقیقاتی کشور از 0.6 درصد به 2.6 درصد افزایش پیدا کرده و در سال 2017 رتبه ایران در انتشار مقالات علمی به 15 ارتقاء پیدا کرده است.
وی افزود: سهم استان کرمان در مراکز آموزش عالی کشور از 2.3 درصد قبل از انقلاب به حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است.
رودری گفت: یکی از رویکردهای مهم بعد از انقلاب عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و توجه به قشر محروم و فقیر جامعه است و ضریب جینی در استان کرمان از 0.49 درصد به 0.31 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: نسبت دهک دهم به دهک اول از حدود 19.6 درصد به 13.8 درصد کاهش پیدا کرده و به معنی حرکت به سمت تعادل است و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بیمه سلامت و نهدهای حمایتی افزایش پیدا کرده است.
نباید کپرنشینی را صرفا نماد فقر بدانیم
این مسوول درباره کپرنشینی در استان کرمان گفت: صرفا نباید کپر را نماد فقر بدانیم زیرا بخشی متاثر وضعیت اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی منطقه است. ضمن اینکه قبلا ساماندهی 40 هزار کپرنشینی مطرح اما اجرایی شدن آن به محدودیت اعتبارات برمی گردد.
وی افزود: با تصمیم اخیر هیئت دولت قرار شد 10 هزار واحد مسکونی برای جنوب استان و درصدی برای سایر مناطق ساخته شود که البته این بعد از بررسی های فرهنگی و تناسب اجتماعی و نوع کاربری ها صورت می گیرد.
رودری اظهار کرد: برای ساخت این واحدها در حال تدوین دستورالعمل از طریق مرکز کشور هستیم که در کنار آن باید موضوع توانمندسازی اقتصادی دنبال شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: حکمرانی توسعه به اجرای برنامه ها برمی گردد و فقط دولت بازیگران توسعه نیستند. منکر مشکلات و سوء مدیریت ها نیستیم، اما همه مسائل به دولت برنمی گردد.
وی افزود: آنچه که مهم است، فضای اجرای برنامه هاست و در استان کرمان آسیب شناسی همه برنامه ها را انجام دادیم و کمترین نقش را به لحاظ فنی در عدم اجرای موفق برنامه داریم.
سازگاری همه بازیگران موجب توسعه می شود
رودری با اشاره به نقش مشارکت اجتماعی در برنامه ها، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی موجب مشارکت اجتماعی می شود و باید نقش همه بازیگران را ببینیم که دولت، مردم، بخش خصوصی، تولیدکننده و مصرف کننده، پلیس، دستگاه قضاء و حتی مساجد در توسعه نقش دارند و توسعه زمانی اتفاق می افتد که سازگاری بین همه رخ بدهد.
وی بیان کرد: بخشی از عدم اجرای برنامه ها به مدیریت و تنظیم کارشناسی برنامه برمی گردد اما همه شهروندان و فرهنگ توسعه در این حوزه نقش دارند و باید دیگر بازیگران توسعه با دولت همراهی داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان درباره طلب پیمانکاران استان گفت: 400 میلیارد تومان از محل بند و تبصره 5 قانون بودجه، اسناد تسویه و مربوط به بدهی به دولت را اجرا کریم و استان کرمان رتبه دوم کشور در جذب این اعتبارات را دارد.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی بند ز باید تا 24 دی ماه جذب می شد و جزو معدود استان هایی هستیم که 100 درصد جذب کرده ایم و دستگاه ها در جذب اعتبارات مشکلی ندارند.
46 و نیم درصد اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته است
رودری اظهار کرد: یک هزار و 746 میلیارد تومان ابلاغ اعتبارات تملک دارایی استان کرمان در سال جاری بوده که 811.9 میلیارد تومان معادل 46 و نیم درصد تخصیص یافته است.
وی درباره امهال وام های کشاورزی و پیگیری آن در سفر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان گفت: این مسئله نیز پیگیری شده اما بحث کارشناسی و هماهنگی های اجرایی به معاونان آقای نوبخت ارجاع داده شده و قرار است جلسه نهایی را در تهران داشته و کل مصوبات سفر ایشان و بحث وام های کشاوری تعیین تکلیف شود.
رودری در پایان بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت گیری های توسعه و برنامه ریزی را انجام می دهد و مسوولیت اجرا با دستگاه های تخصصی است.
لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=24426
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.