مرور برچسب

بنزین سوپر

غیراستاندارد بودن بنزین منوجان شایعه است

الهام پی پر، روزنامه «کاغذوطن»| برای بیشتر صاحبان اتومبیل پیش آمده که درخواست بنزین سوپر داشته ولی به باک آنها بنرین معمولی ریخته اند. اکنون با چند تا راه کار ساده و علامت می توان به…
ادامه مطلب ...