مرور برچسب

روز جهانی ناشنوایان

   تحصیل ۴۳۵ نفر دانش آموز با شرایط ویژه شنوایی در مدارس  استان

 بنا به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش موسی برومند به توانمندیهای خاص دانش آموزان ناشنوا اشاره کرد و می گوید شناسایی توانمندیهای این افراد لازمه کاهش نابرابریها و حضور موثر آنها…
ادامه مطلب ...