در حال حاضر ۳ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارد، رنگ کرونایی ۹۴ شهر زرد است و ۳۵۱ شهر نیز در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۱۴ به ۹۴ شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز از ۳۳۱ به ۳۵۱ شهر افزایش یافت.