میجانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان خبر داد


برگزاری اولین رویداد اﺧﺘﺮاﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ نوآوری‌های مدیریت منابع آب و پساب‌های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان از برگزاری اولین رویداد اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ایده‌ها در زﻣﯿﻨﻪ نوآوری‌های مدیریت منابع آب و پساب‌های صنعتی در ۱۵ تیرﻣﺎه ۱۴۰۲ خبر داد.

 به گزارش «کرمان نو» مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ دانش‌بنیان مهندسی هیوا، در ﻧﻈﺮ دارد با توجه‌ به بحران ملی آب، اولین رویداد اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ایده‌ها را در زﻣﯿﻨﻪ نوآوری‌های مدیریت منابع آب و پساب‌های صنعتی در ۱۵ تیرﻣﺎه ۱۴۰۲ ﺑﺮﮔﺰار کند. 
میجانی ادامه داد: اﯾﻦ رویداد ﺗﺨﺼﺼﯽ به‌منظور تجاری‌سازی اﺧﺘﺮاﻋﺎت و طرح‌ها اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ یا ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔـﺬار و ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر سرمایه‌گذاران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. 
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان دربارهٔ فرایند انتخاب طرح‌ها گفت: اﺧﺘﺮاﻋـﺎت ﺣـﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﭘـﺲ از ﻃـﯽ فرایند ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ آموزش‌هایی ﮐﻪ از ﺳﻮی برگزارکننده ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده شده است، انتخاب می‌شود. 
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ نوآوری به دبیرخانه رویداد ارسال شده است گفت: در روز برگزاری رویداد ۸ طرح منتخب برای مخاطبان و مقامات ارائه حضوری خواهد شد و زمینه تعامل طرفین با برگزاری جلسات رودررو پس از رویداد فراهم می‌شود.
لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=106162
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.